Завідувач кафедри медичної хімії та біології доцент Бачеріков В.А. в оточенні співробітників кафедри (зліва-направо: Маліновський В.О., Сочинська Т.В., Кісіль С.М., Венгер А.М., Маркіна Е.Л., Маранц Е.А., Самбурський С.Е.)

Кафедра медичної хімії та біології була створена у 2015 році на базі хімічних, біологічних та технологічних дисциплін для студентів спеціальностей "Фармація", "Технологія парфюмерно-косметичних засобів" та "Стоматологія". До складу кафедри увійшли викладачі хімії, біології та технологічних дисциплін кафедри загальної та клінічної фармакології Одеського медичного інституту. Завідувачем кафедри було призначено кандидата хімічних наук, доцента В. А. Бачерікова.
Створення кафедри надало нового імпульсу у розвитку учбової, викладацької,організаційно-методичній роботі і науково-дослідницької діяльності у царині хімії, біології та пов’язаних з ними, а також з фармацією та косметологією технологічних дисциплін.
Доценти та викладачі викладають такі хімічні дисципліни, як загальна та неорганічна хімія, аналітична хімія, органічна хімія, біологічна хімія, фізична та колоїдна хімія, фармацевтична хімія, токсикологічна хімія, біологічні дисципліни, такі як медична біологія, фармацевтична ботаніка, фармакогнозія, анатомія людини, гістологія, цитологія та ембріологія, фізіологія, патологічна фізіологія, патоморфологія, біологічна фізика, медична та біологічна фізика, фізичні методи аналізу та метрологія, суто фармацевтичні та косметологічні дисципліни, такі як технологія ліків, аптечна технологія лікарських засобів, клінічна фармація, промислова технологія лікарських засобів,технологія парфумерних та косметичних засобів промислового виробництва, трихологія, дерматологія, венерологія, аромологія, косметологія,клінічна косметологія, апаратна косметологія,епідеміологія,манікюр, педикюр, візаж та декілька інших практичних дисциплін. Викладачами кафедри регулярно оновлюються робочі навчальні програми, методичні вказівки та посібники для самостійної роботи студентів.
Викладання базових дисциплін ведеться на кафедрі трьома мовами: українською, російською та англійською (для іноземних громадян).На кафедрі постійно працює науково-студентський гурток, в якому студенти розширюють хімічні та біологічні знання та розв’язують прикладні завдання.


Президент МГУ академік Ківалов С.В., ректор МГУ професор Крижановський А.Ф. та завідувач кафедри медичної хімії та біології Бачеріков В.А. оглядають ново створену хімічну лабораторію Одеського медичного інституту МГУ (березень 2017 року)

У 2016 році на кафедрі, завдяки подарованому одеським заводом "Біостимулятор" фізичному і хімічному обладнанню, була влаштована невелика лабораторія. Були отримані ряд цінних для учбового процесу інструментів, серед яких УФ-спектрофотометр, поляриметр, рефрактометр, колориметр, технічні ваги, муфельна піч, сушильна шафа, мішалки та ін. Лабораторія також забезпечена мінімумом лабораторної посуди, необхідної для проведення деяких простих аналітичних експериментів. У цій лабораторії вже можливо проводити та проводяться деякі простіші та нескладні демонстраційні хімічні експерименти та лабораторні роботи з курсів загальної та неорганічної, фізичної та колоїдної, органічної, фармацевтичної та біологічної хімії, біології та інших дисциплін, ознайомити студентів з елементарними навичками експериментальної роботи та з обладнанням лабораторії. Колектив кафедри у подальшому планує розширити лабораторні заняття і експериментальну роботу та продовжує підготовку відповідних методичних вказівок.
Для ефективного навчального процесу і міцного засвоєння навчального матеріалу викладачі кафедри широко застосовують традиційні та сучасні технічні засоби навчання, такі як комп’ютерні презентації, відеофільми, комп’ютерне тестування, і под. Для цього кафедра має декілька проекторів, використовуються комп’ютерні класи, спеціалізовані аудиторії з екраном, телевізором, навчальними посібниками, таблицями, плакатами, тощо. На кафедрі зібрана та постійно оновлюється колекція електронних довідників, посібників, методичних вказівок, конспектів лекцій, задачників, відеороликів, презентацій по таким дисциплінам як неорганічна хімія, аналітична хімія, органічна хімія, біологічна хімія, фізична та колоїдна хімія, фармацевтична хімія, токсикологічна хімія,біологія та її підрозділи.
У штаті кафедри чотири доценти, к.х.н. В.А. Бачеріков, к.б.н. А. М. Венгер, к.х.н. Е. Л. Маркіна, к.х.н. С. Н. Самбурський,професор, д.вет. н. М. М. Брошков, викладачі С. М. Кісіль, Е. А. Маранц.
Кафедральні навчальні дисципліни також викладають позаштатно провідні викладачі та спеціалісти МГУ та інших вузів міста Одеси, з яких(2016-2017 навч. рік) два професори (доктори медичних наук), сім доцентів (кандидати хімічних та медичних наук), три викладача (без вченого ступеня).
Наукові інтереси дослідників кафедри зосереджені в сферах загальної органічної хімії і органічного синтезу, стереохімії органічних сполук, медичної хімії, супрамолекулярної хімії, термодинаміка і кінетика хімічних процесів та фазових перетворень,біоінформатика, молекулярна біологія, еволюційна генетика,біоінформаційні моделі у медицині та фармації, методичних аспектах викладання хімічних та біологічних дисциплін.У 2015-17 роках науковцями кафедри опубліковано близько 30 наукових статей та доповідей, у тому числі у престижних та визнаних зарубіжних виданнях, та у збірках МГУ.
Викладачі кафедри медичної хімії та біології, разом з співробітниками інших кафедр Одеського медичного інституту щорічно приймають участь у організації та роботі конференцій МГУ та конференції «Сучасні проблеми фармакології, косметології та аромології», яка традиційно відкривається до Дня Фармацевта у наприкінці вересня.
Студенти, які навчаються у коледжі та Одеському медичному інституті приймають активну участь у студентський науковій роботі. З моменту створення кафедри студенти під керівництвом викладачів кафедри підготували та виступили з близько двадцятьма науковими доповідями на наукових конференціях МГУ. Найбільш активно керівництво науковою роботою студентів проводить доцент, канд. хім. наук Е. Л. Маркіна. Доцент, канд. біол. наук А. М. Венгер, один з провідних перспективних молодих вчених кафедри, брав участь в конкурсі "Твій Agrostart-up" від компанії "Сварог Вест Груп", від неї ж отримав грант на дослідження ДНК сої, а також переміг у конкурсі молодих дослідників "AgroTalks", що проводиться компанією AgroChallenge (2016).
Додатково до залучення до дослідницької роботи, та з ціллю надання студентам більше практичних навичок, викладач С. М. Кісіль організував курс практичних занять безпосередньо на декількох підприємствах та наукових установах міста Одеси.
Співробітники кафедри докладають зусилля для встановлення та підтримки своїх відносин з науковими товариствами, у тому числі в інших країнах. Доцент В. А. Бачеріков є рецензентом міжнародних видань Chemistryand Biodiversity та Chemistry Select, приймає участь у роботі міжнародних спільнот Research Gate, Academia.edu, TheScience Advisory Board, доцент А. М. Венгер є член Українського товариства генетиків і селекціонерів, Європейського товариства вивчення селекції рослин (European Association for Researchon PlantBreeding, EUCARPIA).

Студенти-іноземці під час перерви


Завідуючий кафедрою, кандидат хімічних наук, доцент ВалерійАнатолійович Бачеріков,в 1978 р. закінчивОдеський державний університет ім. І. І. Мечникова за спеціальністю «Хімія». З 1976 по 2001 рік працював у Фізико-хімічному інституті ім. О. В. Богатського НАН України, проводив наукові дослідженняу царині органічного синтезу та стереохімії гетероциклічних сполук та каліксаренівпід керівництвом професора А. І. Греня, пройшовши путь від лаборанта до старшого наукового співробітника. В 1989 році захистив кандидатську дисертацію "Синтез і вивчення стереохімії алкілзаміщених 1,3,2-дітіо- і 1,3,2-оксатіоборінанів", у 2001 р отримав вчене звання старшого наукового співробітника. У 2000 році отримав грант від ДААД (Германія) на проведення короткочасного наукового візиту та проведення дослідження по синтезу та комп'ютерному моделюванні каліксаренів на кафедрі Органичної хімії I, Університетм. Ульм. У 2001-2002 роках стажувався у Інституті Хімії Академії Сініка (м. Таіпей, Республіка Китай) з хімії вуглеводнів, у 2002-2006 роках стажувався у Інституті Біомедичних Наук Академії Сінікапід керівництвом професора Т.-Л. Су змедичній хімії та біологічній активності протиракових препаратів. У 2006-2009 роках стажувався на кафедрі Медичної хімії Університету Міссісіпі (США)під керівництвом професора М. Ейвері по медичній хімії та біологічній активності протималярійних антибіотиків.У МГУ працює з 2012 року та викладає курси загальної, неорганічної, органічної, медичної, біологічної, фізичної, колоїдної, фармацевтичної та токсикологічної хімії, у тому числі англійською мовою для іноземних студентів.
К. х. н. В. А. Бачеріков є автором більше 60 друкованих праць у провідних академічних виданнях та 3 авторських свідоцтв, йогонаукові інтереси зосереджені в сферах загальної органічної хімії і органічного синтезу, медичної хімії, стереохімії органічних сполук, супрамолекулярної хімії. Він приділяє велику увагу поліпшенню матеріальної бази кафедри, виконанню наукових досліджень, активізації навчально-методичної роботи, вирішенню кадрових питань, створенню здорового психологічного клімату в колективі.