Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини» освітня програма «Міжнародні економічні відносини» на основі повної загальної середньої освіти на навчання за освітнім ступенем бакалавра

Актуальність спеціальності «Міжнародні економічні відносини» обумовлена нагальною потребою українського бізнесу у фахівцях з міжнародних економічних відносин, які б добре зналися та професійно орієнтувалися в закономірностях та поточних тенденціях розвитку світових і регіональних товарних ринків, їх окремих сегментів, принципів прийняття господарських рішень у галузі міжнародних торговельних відносин, розумілися в способах виходу на світові товарні ринки та стимулюванні експортно-імпортних операцій, були здатні планувати і контролювати здійснення міжнародних торговельних операцій та знижувати ризики при їх укладанні й виконанні.
В умовах інтенсивного виходу українських компаній на зовнішні ринки фахівці повинні вміти передбачати тенденції майбутніх змін, вчасно і адекватно реагувати на постійні зміни зовнішнього середовища та вести торговельну діяльність, спрямовану на отримання прибутку, максимально використовуючи сучасні форми та методи міжнародної торговельної діяльності.
Затребуваність на ринку праці фахівців у сфері міжнародних економічних відносин щороку зростає. Ця тенденція світового та національного ринку праці зумовлена пошуком міжнародними компаніями альтернативних факторів економічного зростання. Основна увага при цьому приділяється професіоналам, які володіють системою взаємопов’язаних форм, видів та різновидів підприємницької діяльності за участю іноземних партнерів за умови чіткого розмежування їхніх прав, дотримання вимог та виконання обов’язків. Певні позитивні й перспективні зміни, що починають відбуватися в сучасному соціально-політичному, економічному та культурному житті України, свідчать про створення необхідних передумов для поступового входження нашої країни в найбільш розвинуте та інтегроване міжнародне об’єднання – Європейський Союз. Отже, знання європейських підходів щодо ведення бізнесу та запровадження інновацій підвищує конкурентоспроможність фахівців з міжнародних економічних відносин на ринку праці та забезпечує їх не лише цікавою роботою, а й достойним рівнем її оплати.
Для здобуття ступеня бакалавра з міжнародних економічних відносин Інститут права, економіки та міжнародних відносин пропонує освітню програму: Міжнародні економічні відносини.
Освітня програма – це конкретизація фаху й набуття більш вузьких знань у рамках професії. На бакалавраті освітня програма в межах спеціальності починається з третього курсу, коли з’являються відмінності в переліку вибіркових дисциплін.
Освітня програма «Міжнародні економічні відносини» передбачає здобуття студентами спеціальних знань і засвоєння методів аналізу сфери міжнародної торгівлі, вивчення досвіду зарубіжних країн, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю, методів визначення ролі та місця окремих країн та учасників міжнародних економічних відносин у світовій системі господарювання, виявлення стійких тенденцій цієї системи, що формується як на глобальному, так і на регіональному і місцевому рівнях, а також отримання знань про сучасні закономірності міжнародного руху капіталу, експорту та імпорту товарів і послуг, міграції робочої сили, міжнародного обміну технологіями та інформацією, динаміки інтеграційних процесів, інших факторів, що в сукупності справляють істотний вплив на рівень економічного розвитку країн світу, в тому числі України.
Участь у викладанні основних навчальних дисциплін загальних та спеціальних професійних компетентностей освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» бере доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Головченко Олена Миколаївна

Завдання освітньої програми:
• сформувати у студентів систему знань щодо об'єктивних умов застосування різних форм та рівнів міжнародних економічних відносин, зокрема щодо ролі держави у створенні поля для діяльності різних суб'єктів міжнародної торгівлі через укладання угод та договорів про двостороннє чи багатостороннє співробітництво, а також щодо діяльності багатонаціональних корпорацій, міжнародних спільних підприємств та ін.;
• надати студентам системні знання щодо можливостей економічного потенціалу як країн світу, так і України з метою виявлення потенційно можливих та ефективних форм і умов організації спільних з іноземним капіталом компаній та багатонаціональних корпорацій;
• підготувати студентів до вирішення різноманітних практичних завдань в процесі їхньої діяльності у зовнішньоторговельній сфері;
• закріпити і розвинути у студентів набуті раніше досвід і навички збору та обробки статистичної інформації щодо різних форм міжнародних економічних відносин;
• розвинути у студентів потреби і навички проведення самостійних прикладних досліджень у сфері міжнародних економічних відносин для постійного моніторингу та оцінки динаміки економічного поступу України в світовій системі господарювання.

Конкурентні переваги освітньої програми «Міжнародні економічні відносини»:
• навчання за найсучаснішими навчальними планами та навчальними програмами відповідно до вимог ринку праці з практичною спрямованістю на підготовку широкопрофільних фахівців, які водночас володіють ґрунтовними вузькоспеціалізованими знаннями й навичками, мають високий адаптаційний потенціал;
• поглиблене вивчення англійської мови;
• активна співпраця кафедри економіки та міжнародних економічних відносин з провідними роботодавцями, які забезпечують випереджальну підготовку фахівців з урахуванням прогнозованих тенденцій на ринку праці;
• створено умови для формування та розвитку професійно-орієнтованої комунікативної компетенції, опанування якої допоможе майбутньому економісту-міжнароднику спілкуватися із зарубіжними партнерами, адекватно використовуючи отримані соціокультурні знання, навички й уміння.

Ключові професійні компетентності

Знання, яких набувають студенти в процесі навчання:

• сучасні закономірності та напрямки розвитку міжнародних економічних відносин;
• особливості впливу різних форм міжнародних економічних відносин на розвиток національних економік країн світу;
• інтереси та потреби господарюючих суб'єктів України у стосунках з суб'єктами інших країн світу;
• тенденції зовнішньоекономічної діяльності підприємств різної форми власності і транснаціональних компаній країн світу і України;
• регулятивні засади міжнародної економічної діяльності;
• порядок розробки, укладання та супроводу міжнародних торгово-економічних контрактів;
• основні методи ціноутворення у сфері міжнародних економічних відносин;
• особливості сучасного митного і валютного регулювання у сфері міжнародних економічних відносин;
• методичні підходи до оцінки доцільності та економічної ефективності участі країни в міжнародних інтеграційних проектах.

Випускники цієї освітньої програми вміють:
• аналізувати стан та тенденції розвитку міжнародних економічних відносин;
• оцінювати можливості та напрямки інтеграційних процесів на місцевому, регіональному та глобальному рівнях;
• володіти методикою оцінки ефективності міжнародних економічних відносин для національних економік, в тому числі України;
• досліджувати стан зовнішньоекономічної діяльності підприємства та розробляти оцінку перспектив такої діяльності;
• розробляти короткострокові та довгострокові прогнози щодо зовнішньоекономічної політики на рівні підприємства, галузі, країни;
• організовувати та планувати діяльність з отримання інформації про стан і перспективи розвитку попиту на асортиментний перелік товарів еспортноорієнтованої компанії;
• вести підготовку, укладання та супровід міжнародних контрактів.

Дисципліни освітньої програми циклу загальної підготовки: філософія, історія України, українська мова(за професійним спрямуванням), іноземна мова(за професійним спрямуванням), вища математика та теорія ймовірностей, конфліктологія та теорія переговорів, теорія та практика перекладу.
Дисципліни освітньої програми циклу професійної підготовки: міжнародні економічні відносини, економічна теорія, мікроекономіка, макроекономіка, економічна статистика, економетрика та моделювання бізнес-процесів, теорія міжнародних відносин, світова економіка, основи підприємницької діяльності, правове забезпечення підприємницької діяльності, дипломатична та консульська служба, міжнародне приватне право, інформаційно – аналітична діяльність в міжнародних відносинах, менеджмент, маркетинг, транснаціональні корпорації,фінансові системи зарубіжних країн, міжнародні фінанси, міжнародна транспортна логістика.
Дисципліни за вибором студента: університетська освіта та основи наукових досліджень, сучасна зовнішньоекономічна діяльність країн світу, діяльність міжнародних економічних організацій, міжнародна економічна безпека, економіка України у глобальному середовищі, економічна інтеграція, інвестиції в системі міжнародних економічних відносин, кон’юнктура світових товарних ринків, міжнародна торгівля, зовнішньоекономічна діяльність підприємства, крос-культурний менеджмент, міжнародні стандарти обліку та аудиту, міжнародне публічне право, глобальна торгівельна політика та торгове регулювання, право міжнародних організацій.

Практика
Базами практики для студентів освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» є всі діючі у сфері міжнародних економічних відносин українські підприємства-експортери та імпортери продукції, страхові компанії, комерційні банки, що підтримують здійснення розрахунків за поставлену на міжнародні ринки продукцію, та державні структури. Серед них: ТОВ «Булгар-травел-тур», ПАТ «Одеський завод поршневих кілець», ТОВ «Денгруп», ТОВ «Моцарт готель груп», ТОВ «ОПАЛ-ІНВЕСТ», ТОВ «Інвац», ТОВ «П.А.І.Р.», філії відомих банків: ПАТ КБ «Південний», АТ КБ «Приватбанк», АТ «ОТП Банк»та інші. Перелік нових компаній, що успішно діють на світових товарних ринках і з якими укладаються договори на проходження практики студентів, щорічно поповнюється.

Працевлаштування
Випускники зможуть реалізовувати себе на посадах керівників, спеціалістів, економістів, аналітиків, менеджерів підприємств та організацій, працювати в українських підрозділах транснаціональних компаній, спільних підприємствах та банках, які працюють з іноземними партнерами; торгово-промислових палатах, науково-дослідних інститутах та центрах, які проводять дослідження стану світових товарних ринків.
Глибоке вивчення іноземної мови, різноманітні професійно-орієнтовані дисципліни дозволять випускникові вільно почуватися під час проведення переговорів з іноземними партнерами, організовувати і управляти експортно-імпортними операціями, керувати закордонними філіями та представництвами, працювати представником міжнародних торговельних компаній, брокером, фахівцем міжнародних логістичних фірм, стати успішним підприємцем та відкрити власний бізнес, пов’язаний з міжнародною економічною діяльністю.

Продовження навчання Випускники з дипломом бакалавра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня магістра в Інституті права, економіки та міжнародних відносин, а в подальшому – доктора філософії.

Oсвітня програма «Міжнародні економічні відносини» на основі диплома  бакалавра за другим(магістерським) рівнем вищої освіти


Затребуваність на ринку праці фахівців у сфері міжнародних економічних відносин щороку зростає. Ця тенденція світового та національного ринку праці зумовлена пошуком міжнародними компаніями альтернативних факторів економічного зростання. Основна увага при цьому приділяється професіоналам, які володіють системою взаємопов’язаних форм, видів та різновидів підприємницької діяльності за участю іноземних партнерів за умови чіткого розмежування їхніх прав, дотримання вимог та виконання обов’язків. Певні позитивні й перспективні зміни, що починають відбуватися в сучасному соціально-політичному, економічному та культурному житті України, свідчать про створення необхідних передумов для поступового входження нашої країни в найбільш розвинуте та інтегроване міжнародне об’єднання – Європейський Союз. Отже, знання європейських підходів щодо ведення бізнесу та запровадження інновацій підвищує конкурентоспроможність фахівців з міжнародних економічних відносин на ринку праці та забезпечує їх не лише цікавою роботою, а й достойним рівнем її оплати.
Для здобуття ступеня магістра з міжнародних економічних відносин Інститут права, економіки та міжнародних відносин пропонує  освітню програму:Міжнародні економічні відносини.
Освітня програма – це конкретизація фаху й набуття більш вузьких знань у рамках професії.
Освітня програма «Міжнародні економічні відносини» передбачає здобуття студентами спеціальних знань і засвоєння методів аналізу сфери міжнародної торгівлі, вивчення досвіду зарубіжних країн, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю, методів визначення ролі та місця окремих країн та учасників міжнародних економічних відносин у світовій системі господарювання, виявлення стійких тенденцій цієї системи, що формується як на глобальному, так і на регіональному і місцевому рівнях, а також отримання знань про сучасні закономірності міжнародного руху капіталу, експорту та імпорту товарів і послуг, міграції робочої сили, міжнародного обміну технологіями та інформацією, динаміки інтеграційних процесів, інших факторів, що в сукупності справляють істотний вплив на рівень економічного розвитку країн світу, в тому числі України.
Завдання освітньої програми:

 • сформувати у студентів систему знань щодо об'єктивних умов застосування різних форм та рівнів міжнародних економічних відносин, зокрема щодо ролі держави у створенні поля для діяльності різних суб'єктів міжнародної торгівлі через укладання угод та договорів про двостороннє чи багатостороннє співробітництво, а також щодо діяльності багатонаціональних корпорацій, міжнародних спільних підприємств та ін.;
 • надати студентам системні знання щодо можливостей економічного потенціалу як країн світу, так і України з метою виявлення потенційно можливих та ефективних форм і умов організації спільних з іноземним капіталом компаній та багатонаціональних корпорацій;
 • підготувати студентів до вирішення різноманітних практичних завдань в процесі їхньої діяльності у зовнішньоторговельній сфері;
 • закріпити і розвинути у студентів набуті раніше досвід і навички збору та обробки статистичної інформації щодо різних форм міжнародних економічних відносин;
 • розвинути у студентів потреби і навички проведення самостійних прикладних досліджень у сфері міжнародних економічних відносин для постійного моніторингу та оцінки динаміки економічного поступу України в світовій системі господарювання.

Конкурентні переваги освітньої програми «Міжнародні економічні відносини»:

 • навчання за найсучаснішими навчальними планами та навчальними програмами відповідно до вимог ринку праці з практичною спрямованістю на підготовку широкопрофільних фахівців, які водночас володіють ґрунтовними вузькоспеціалізованими знаннями й навичками, мають високий адаптаційний потенціал;
 • поглиблене вивчення англійської мови;
 • активна співпраця кафедри економіки та міжнародних економічних відносин з провідними роботодавцями, які забезпечують випереджальну підготовку фахівців з урахуванням прогнозованих тенденцій на ринку праці;
 • створено умови для формування та розвитку професійно-орієнтованої комунікативної компетенції, опанування якої допоможе майбутньому економісту-міжнароднику спілкуватися із зарубіжними партнерами, адекватно використовуючи отримані соціокультурні знання, навички й уміння.

Ключові професійні компетентності
Знання, яких набувають студенти в процесі навчання:

 • сучасні закономірності та напрямки розвитку міжнародних економічних відносин;
 • особливості впливу різних форм міжнародних економічних відносин на розвиток національних економік країн світу;
 • інтереси та потреби господарюючих суб'єктів України у стосунках з суб'єктами інших країн світу;
 • тенденції зовнішньоекономічної діяльності підприємств різної форми власності і транснаціональних компаній країн світу і України;
 • регулятивні засади міжнародної економічної діяльності;
 • порядок розробки, укладання та супроводу міжнародних торгово-економічних контрактів;
 • основні методи ціноутворення у сфері міжнародних економічних відносин;
 • особливості сучасного митного і валютного регулювання у сфері міжнародних економічних відносин;
 • методичні підходи до оцінки доцільності та економічної ефективності участі країни в міжнародних інтеграційних проектах.

Випускники цієї освітньої програми вміють:

 • аналізувати стан та тенденції розвитку міжнародних економічних відносин;
 • оцінювати можливості та напрямки інтеграційних процесів на місцевому, регіональному та глобальному рівнях;
 • володіти методикою оцінки ефективності міжнародних економічних відносин для національних економік, в тому числі України;
 • досліджувати стан зовнішньоекономічної діяльності підприємства та розробляти оцінку перспектив такої діяльності;
 • розробляти короткострокові та довгострокові прогнози щодо зовнішньоекономічної політики на рівні підприємства, галузі, країни;
 • організовувати та планувати діяльність з отримання інформації про стан і перспективи розвитку попиту на асортиментний перелік товарів еспортноорієнтованої компанії;
 • вести підготовку, укладання та супровід міжнародних контрактів.

Працевлаштування
Випускники зможуть реалізовувати себе на посадах керівників, спеціалістів, економістів, аналітиків, менеджерів підприємств та організацій, працювати в українських підрозділах транснаціональних компаній, спільних підприємствах та банках, які працюють з іноземними партнерами; торгово-промислових палатах, науково-дослідних інститутах та центрах, які проводять дослідження стану світових товарних ринків.
Глибоке вивчення іноземної мови, різноманітні професійно-орієнтовані дисципліни дозволять випускникові вільно почуватися під час проведення переговорів з іноземними партнерами, організовувати і управляти експортно-імпортними операціями, керувати закордонними філіями та представництвами, працювати представником міжнародних торговельних компаній, брокером, фахівцем міжнародних логістичних фірм, стати успішним підприємцем та відкрити власний бізнес, пов’язаний з міжнародною економічною діяльністю.
Продовження навчання
Випускники з дипломом бакалавра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня  доктор філософії в Інституті права, економіки та міжнародних відносин.