Міжнародний гуманітарний університет

Україна, м. Одеса, вул. Фонтанська Дорога, 33

 

Кафедра економіки і міжнародних економічних відносин була заснована у 2006 р. З 2017 р. кафедра є структурним підрозділом Інституту права, економіки та міжнародних відносин. Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Головченко О.М.
Кафедра здійснює якісну підготовку фахівців, які володіють актуальними фаховими, соціально-особистісними знаннями та навичками, відповідно до напрямків реформування вищої освіти в Україні, її інтеграції у єдиний європейський простір та потреб ринку праці.
Стратегічна мета кафедри – підготовка висококваліфікованого фахівця нової якості у сфері економіки та міжнародних відносин, здатного бути конкурентоспроможним на європейському ринку праці на основі збалансованого поєднання фундаментальних знань та практичних умінь.
Перелік освітніх програм, що реалізуються кафедрою:
1. За освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»: «Економіка»
2. За першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти: «Економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Готельно-ресторанна справа».
3. За другим (магістерським) рівнем вищої освіти: «Економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
4. За третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти: «Економіка».
У процес розробки та реалізації освітніх програм кафедра залучає провідних фахівців-практиків, представників органів публічної влади, професорсько-викладацький склад закладів вищої освіти та науково-дослідних установ України.
З метою вивчення передового європейського досвіду у провадженні освітніх програм, підходів до формування та розвитку фундаментальних та «гнучких» навичок за спеціальностями кафедри було укладено Меморандум про співробітництво з Варшавським університетом менеджменту (Польща). На разі проводиться робота кафедри з розробки меморандуму про співпрацю з департаменту культури та туризму Одеської міської ради.
Партнерами кафедри у процесі практичної підготовки та забезпечення можливості працевлаштування випускників освітніх програм виступають провідні підприємства м. Одеси, у тому числі ПАТ КБ «Південний», АТ КБ «Приватбанк», ТОВ «Булгар-травел-тур», ТОВ «Моцарт готель груп», департаменти внутрішньої політики, культури та туризму Одеської міської ради, Одеська митниця ДФС України, Союз роботодавців України та інші.
Викладання дисциплін у рамках освітніх програм здійснюється із застосуванням новітніх освітніх технологій, залученням фахівців-практиків, використанням мультимедійних засобів.
Професорсько-викладацький склад кафедри економіки і міжнародних економічних відносин – це досвідчені науковці з досвідом практичної роботи, з яких 3 доктори та 5 кандидатів економічних наук.
Усі викладачі є авторами наукових та методичних праць, у тому числі що входять до міжнародних науково-метричних баз Scopus та Web of Science, пройшли стажування за профілем освітніх програм спеціальностями у науково-освітніх центрах як в Україні, так і закордоном: Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України; Одеський державний аграрний університет, Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України, Jesuit University Ignatianum in Krakov, Prague Institute for Qualification Enhancement, University of  Bologna.
Професорсько-викладацький склад кафедри приймає участь у міжнародних наукових проектах, тренінгах, круглих столах тощо. З 2015 по 2019 рр. представники кафедри прийняли участь у тренінг-семінарі у рамках програми USAID на тему: «Механізм врегулювання суперечок в рамках СОТ та засоби торговельного захисту», серії тренінгів за участю експертів з країн ЄС у рамках проекту «543681-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES – CruiseT» на теми: «Tourism Marketing and Product Development», «Service Quality in the Hospitality Sector: Standards and Tools», «Sustainable destination management», «Marketing and promotion of the destination».
Слід зазначити стійке зростання чисельності викладачів кафедри з науковими ступенями та вченими званнями. Так, з 2016 р. успішно захищені три кандидатські дисертації, у 2019 р. кафедрою рекомендовано присвоєння вченого звання доцента.
Активна діяльність професорсько-викладацького складу кафедри відображена у науково-дослідних держбюджетних темах: «Обґрунтування ефективності впровадження нововведень в промисловості та інноваційної політики в регіоні» (номер державної реєстрації 0102U001978) (д.е.н., проф. Головченко О.М.); «Розробка політики науково-технологічного розвитку  Одеської області» (номер державної реєстрації 0108U006736) (д.е.н., проф. Головченко О.М.); «Формування конкурентоспроможності економіки регіону Українського Причорномор’я із урахуванням екзогенних та ендогенних факторів інноваційного розвитку» (номер державної реєстрації 0103U001982). (д.е.н., проф. Головченко О.М.); «Організаційно-правове забезпечення державної підтримки розвитку морегосподарського комплексу України» (номер державної реєстрації 0112U000692) (к.е.н., доц. К.С. Нестерова); «Особливості розвитку світової економіки в умовах глобалізаційних процесів» (к.е.н., доц. К.С. Нестерова).
У Науково-дослідному центрі Інституту виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова створено філіал кафедри економіки і міжнародних економічних відносин. Щорічно проводяться кругли столи з проблем економічного розвитку підприємств на базі Інституту, викладачі кафедри виступають з науковими доповідями та приймають участь у Днях науки, що проводяться у Інституті виноградарства і виноробства.
Наукові розробки викладачів кафедри за конкретними напрямками та проблемами розвитку національної і світової економік акумулюються у єдиній науково-дослідній роботі кафедри на тему: «Приморські регіони у світовій економіці та процесах глобалізації» (номер державної реєстрації 0117V005588).
Викладачі кафедри проводять науково-дослідну роботу зі студентами. Щорічно викладачами кафедри проводиться Міжвузівська науково-практична студентська конференція «Проблеми підвищення ефективності функціонування національної економіки України в умовах глобалізації» і Всеукраїнська науково-практична конференція «Економіка і менеджмент: сучасні тенденції та виклики», наукові доповіді студентів публікуються у Збірнику наукових праць «Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету».
Наукова робота охоплює як викладачів, так і студентів, а їх взаємодія дозволяє перейти від рівня використання знань до рівня їх самостійного  продукування. Студенти, які беруть участь у наукових гуртках під керівництвом викладачів кафедри, щорічно публікуються у наукових журналах та беруть участь у конференціях, які проводяться як у Міжнародному гуманітарному університеті, так і в інших українських і зарубіжних ЗВО.
Здобувачі вищої освіти за освітніми програмами кафедри приймали участь у наукових і науково-практичних заходах: Міжнародна науково-практична конференція «Теорія, практика та інновації розвитку туристичної та готельно-ресторанної індустрії» (м. Умань, 2017 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців «Економіка і менеджмент: сучасні тенденції та виклики» (м. Одеса, 2017 р.); XVIII Всеукраїнська щорічна студентська науково-практична конференція за міжнародною участю «Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології» (м. Одеса, 2017 р.); Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Економіко-правовий розвиток сучасної України» (2015 – 2017 рр.); Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Гуманітарний та інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих учених» (2015 – 2016 рр.) та інших.

Науково-педагогічні працівники кафедри


Прізвище, ім’я та по-батькові

Посада

Науковий ступінь

1

Головченко Олена Миколаївна

Зав. кафедри,

Доктор економічних наук

2

Потьомкін Леонід Миколайович

Професор

Доктор економічних наук

3

Прокопенко Ольга Володимирівна

Професор

Доктор економічних наук

4

Рассадникова Світлана Іванівна

Доцент

Кандидат економічних наук

5

Банасько Тетяна Миколаївна

Доцент

Кандидат економічних наук

6

Зеркіна Оксана Олесандрівна

Доцент

Кандидат економічних наук

7

Нестерова Катерина Сергіївна

Доцент

Кандидат економічних наук

8

Райчева Лариса Іванівна

Доцент

Кандидат економічних наукЗавідувач кафедри – Головченко Олена Миколаївна.
Головченко Олена Миколаївна, доктор економічних наук, професор, працює на посаді з 2011 року (постійно). У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за темою: «Теоретико-методологічне забезпечення подолання загроз стабільному економічному розвитку регіонів України».
Опубліковано понад 150 наукових та навчально-методичних праць, з яких 4 монографії, 2 – одноосібні, а дві – три розділи у монографіях, три навчально-методичних посібника, розділи у двох підручниках; з яких понад 75 наукових статей у фахових виданнях, в тому числі 2 наук. публікацій в фахових періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, понад 100 наукових статей. Здійснює керівництво аспірантами.

ІІ. Член редакційної колегії Наукового вісника Міжнародного гуманітарного університету (Серія: Економіка і менеджмент);
ІІІ. Член спеціалізованої Вченої ради Д 41.177.02 Інституту проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України (спеціальності 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством, 08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна економіка);
IV. Участь та організація науково-практичних конференцій професорсько-викладацького складу і студентських конференцій, учасник міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, які проводяться у закладах вищої освіти та наукових установах України, а також в країнах СНД;
V. Учасник науково-дослідної теми кафедри «Приморські регіони у світовій економіці та процеси глобалізації».

Основні наукові роботи:
 1. Головченко О.М., Головченко М.Ф. Особливості фінансування організацій сфери культури / О.М.Головченко, М.Ф.Головченко // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. Збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 7. – С. 42-48.
 2. Головченко Е.Н., Назарук О.Н. Трансформация понятия «хозяйственный механизм» в экономических исследованиях // Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. Еdiţie semestrială. Seria ŞTIINŢE ECONOMICE.-2015. № 2 (14), С.166-175
 3. Головченко Е.Н., Головченко Н.Ф. Возможности финансирования регио-нальных культурных программ в современных условиях // Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. Еdiţie semestrială. Seria ŞTIINŢE ECONOMICE.-2016. № 2 (12), С.110-119
 4. Головченко О.М., Гострик А.М., Степаненко О.А. Методи прогнозування ймовірності виплат при виданні факторингових послуг банківськими установами // Вісник Уманського національного університету садівництва / Випуск №89.Частина 2, 2016, УДК: 338.27:336.71, стор. 191-203.
 5. Головченко О.М. Степаненко О.А.,Головченко М.Ф. Розробка комплексного показника соціально-економічної ефективності діяльності закладів культури // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. Збірник наукових праць. 2017. Вип. 23, Ч.2.- С.46-50

Потьомкін Леонід Миколайович - доктор економічних наук, професор.
І. Опубліковано 173 наукових та навчально-методичних праць, понад 97 наукових статей у фахових виданнях, в тому числі 3 наук. публікацій в фахових періодичних виданнях, які включені до науко-метричних баз;
ІІ. Участь та організація науково-практичних конференцій професорсько-викладацького складу і студентських конференцій, учасник міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, які проводяться у закладах вищої освіти та наукових установах України, а також в країнах СНД;
ІІІ. Учасник науково-дослідної теми кафедри «Приморські регіони у світовій економіці та процеси глобалізації».
IV. Член спеціалізованої Вченої ради Д 64.832.02 Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
V. Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента;
VІ. Активна участь у студентському науковому гуртку «Актуальні проблеми розвитку туристичного бізнесу», секція 1. Готельно-ресторанний бізнес: проблеми та вектори розвитку.
Основні наукові роботи:

1. Л. Потьомкін. Ефективність сучасних форм мотивації персоналу промислового виробництва/ Л. Потьомкін// Економіка харчової промисловості, Одеса: ОНАХТ, 2014 р., №1 (21), с.47-50.
2. Л. Потьомкін. Підвищення ефективності виробництва: сучасні мотиваційні системи/ Л. Потьомкін// Вісник соціально-економічних досліджень, ОНЕУ- Одеса, 2014 р., № 2 (53), с.124-129.
3. Л. Потьомкін. Мотиваційний менеджмент у промисловому підприємництві. Херсонського інституту ПрАТ «ВНЗ МАУП» Херсон: Айлант, (Протокол № 9 від 26 квітня 2018р.) с. 7-9
4. Л. Потьомкін. Організаційно-економічний механізм розвитку систем мотивації персоналу підприємств. Вісник Львівського національного університету сільського господарства, 2018 р., с.155-159

5. Л. Потьомкін. Матеріальна мотивація найманого персоналу: сучасні проблеми і їх вирішення. Актуальні проблеми інноваційної економіки – Харків: ХНТУСГ, 2017р., №4, с.54-60

Прокопенко Ольга Володимирівна - доктор економічних наук, професор.
Опубліковано понад 410 наукових та навчально-методичних праць. Автор багатьох підручників та колективних монографій. Також автор статей, що реферуються базами Scopus або WebofScience CoreCollection;
2. Член Конкурсного комітету з присудження стипендій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим і з присудження Премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних науково-технічних досліджень з 2016 року по теперішній час;
3. Член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських (кандидатських) дисертацій при Сумському державному університеті (спеціальності 08.00.04, 08.00.06) з 2010 року по теперішній час.
Член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських (кандидатських) дисертацій при Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана (спеціальності 08.00.05, 08.00.06) з 2016 року по теперішній час.
4. Опанування докторських і кандидатських дисертацій.
5. Учасник науково-дослідної теми кафедри «Приморські регіони у світовій економіці та процеси глобалізації».
6. Участь у міжнародних наукових проектах: керівник від української сторони тристороннього (Швейцарія, Естонія та Україна) освітньо-наукового гранту, фінансованого Національним науковим фондом Швейцарії – тема № IZ74ZO_160 564/1 «Підвищення енергетичної безпеки через швейцарсько-украї-нсько-естонське інституціональне партнерство» в рамках програми співробітництва між Швейцарією і країнами Західної Європи. 2015–2017 роки.
7. Участь та організація науково-практичних конференцій професорсько-викладацького складу і студентських конференцій, учасник міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, які проводяться у закладах вищої освіти та наукових установах України, а також в країнах СНД.
Основні наукові роботи:

 1. Prokopenko O., Kudrina O., Omelyanenko V. ICT Support of Higher Education Institutions Participation in Innovation Networks // Proceedings of the 15th International Conference «ICT in Education, Research and Industrial Applications. In-tegration, Harmonization and Knowledge Transfer». – Kherson, 2019. – P. 482-487.
 2. Ponomarenko T., Khudolei V., Prokopenko O., Klisinski J. Competitiveness of the information economy industry in Ukraine // Problems and Perspectives in Management. – ISSN 1727-7051 (Print), ISSN 1810-5467 (Online), 2018. – Vol. 16, Issue № 1. – P. 85-95. – Access mode: https://businessperspectives.org /journals/problems-and-perspectives-in-management/issue-276/competitiveness-of-the-information-economy-industry-in-ukraine (Scopus)
 3. Ponomarenko T., Prokopenko O., Kuzmenko H., Kaminska T., Luchyk M. Banking security of Ukraine: current state and ways to improve // Banks and Bank Systems. – ISSN 1816-7403 (Print), ISSN 1991-7074 (Online), 2018. – Vol. 13, Issue № 2. – P. 77-88. – Access mode: https://businessperspectives.org/journals/banks-and-bank-systems/issue-286/banking-security-of-ukraine-current-state-and-ways-to-improve (Scopus)
 4. Ponomarenko T., Zinchenko O., Khudoliei V., Prokopenko O., Pawliszczy D. (Республика Польща) Formation of the investment environment in Ukraine in the context of European integration: An example of Poland // Investment Management and Financial Innovations. – ISSN 1810-4967 (Print), ISSN 1812-9358 (Online), 2018. – Vol. 15, Issue № 1. – P. 361-373. – Access mode:

https://businessperspectives.org/journals/investment-management-and-financial-innovations/issue-274/formation-of-the-investment-environment-in-ukraine-in-the-context-of-european-integration-an-example-of-poland (Scopus)

 1. Prokopenko O., Kudrina O., Omelyanenko V. Analysis of ICT Application in Technology Transfer Management within Industry 4.0 Conditions (Education Based Approach) // ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (ICTERI 2018) : Proceedings of the 14th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume I: Main Conference (Kyiv, Ukraine, May 14-17, 2018) / Edited by V. Ermolayev, M.С. Suárez-Figueroa, A. Ławrynowicz, R. Palma, V. Yakovyna, H.C. Mayr, M. Nikitchenko, A. Spivakovsky. – Kyiv, ISSN 1613-0073, 2018. - Vol-2105. – P. 258-273. – Access mode: http://ceur-ws.org/Vol-2105/ (Scopus)
 2. Khudolei V.Yu., Ponomarenko T.V., Prokopenko O.V. Energy efficiency as a part of energy trilemmа // Scientific bulletin of Polissia. – ISSN 2410-9576 (Print), ISSN 2412-2394 (Online), 2018. – № 1 (13). P. 1. – P. 201-208. – Access mode: http://nvp.stu.cn.ua/en/component/k2/item/969-khudolei-v-yu-ponomarenko-t-v-prokopenko-o-v-energy-efficiency-as-a-part-of-energy-trilemma/969-khudolei-v-yu-ponomarenko-t-v-prokopenko-o-v-energy-efficiency-as-a-part-of-energy-trilemma.html (Web of Science)
 3. Прокопенко О.В., Корнатовскі Р. Особливості сучасної стратегічної ринково-орієнтованої діяльності підприємств // Маркетинг і менеджмент інновацій. – ISSN 2227-6718 (on-line), ISSN 2218-4511 (print), 2018. – № 1. – С. 295–303. – Режим доступу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/en/journals/2018/1/295-303 (Web of Science)
 4. Prokopenko O., Cebula J., Chayen S., Pimonenko T. Wind Energy in Israel, Poland and Ukraine: Features and Opportunities // International Journal of Ecology and Development. – ISSN 0972-9984 (Print); ISSN 0973-7308 (Online), 2017. – № 1 (32). – P. 98-107. – Access mode: http://www.ceser.in/ceserp-/index.php/ijed/issue/current (Scopus, Web of Science)
 5. Pimonenko T., Prokopenko O., Dado J. Net Zero House: EU Experience in Ukrainian Conditions // International Journal of Ecological Economics & Statistics. – ISSN 0973-1385 (Print), ISSN 0973-7537 (Online), 2017. – № 4 (38). – P. 46-57. – Access mode: http://www.ceser.in/ceserp/index.php/ ijees/article/view/5298 (Scopus, Web of Science)
 6. Getsov Petar, Bo Wang, Mardirossian Garo, Nedkov Rumen, Stoyanov Stiliyan, Prokopenko Olga, Boyanov Petar. Equipment for evaluation of the characteristics of electronic-optic converters // Proceeding of the Bulgarian Academy of Sciences. – ISSN 1310-1331 (Print); ISSN 2367-5535 (Online), 2017. – Tome 70. – No 11. – P. 1575-1578. – Access mode: http://www.proceedings.bas.bg/ (Web of Science)
 7. Prokopenko O.V., Zięba K.K., Olma S.M. Efficient and effective management of knowledge of seniors as an element of organization development // Marketing and Innovation Management. – ISSN 2227-6718 (on-line), ISSN 2218-4511 (print), 2016. – № 2. – С. 181–187. – Access mode: http://essuir. sumdu.edu.ua/handle/123456789/45721 (Web of Science)
 8. Prokopenko O.V., Bozhkova V.V., Romanyuk Ya.S. Modern Internet platforms in the field of logistic services in the Republic of Poland and Ukraine // Marketing and Innovation Management. – ISSN 2227-6718 (on-line), ISSN 2218-4511 (print), 2016. – № 3. – С. 54–65. – Access mode: http://essuir.sumdu.edu-.ua/handle/123456789/46364 (Web of Science)
 9. Nekrasenko L.A., Prokopenko O.V., Aranchiy V.I. Carbon tax as an instrument of environmental management in Ukraine // Actual problems of economics (Актуальні проблеми економіки), ISSN 1993–6788. – 2015. – № 3 (165). – С. 169-202. – Access mode: http://www.academia.edu/11641585/CARBON_-TAX_AS_AN_INSTRUMENT_OF_ENVIRONMENTAL_MANAGEMENT_IN_UKRAINE (Scopus)

Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Домашенко М.Д., Прокопенко М.О. Концептуальні засади формування мотиваційної складової міжнародної екологічної політики // Маркетинг і менеджмент інновацій. – ISSN 2227-6718 (on-line), ISSN 2218-4511 (print), 2015. – № 4. – С. 245–259. – Режим доступу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/journals/2015/4/245-259 (Web of Science)

Рассадникова Світлана Іванівна – доцент, кандидат економічних наук.
Основні наукові роботи:
Монографії:
1. Парадигма інноваційного розвитку в умовах ринкової трансформації: монографія / Е. М. Забарна, О. М. Козакова, В. А. Чередниченко, Рассадникова С.І. [та ін.] ; за заг. ред. Е. М. Забарної; Одес. нац. політехн. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 92 с.
Особисто автора: Рассадникова С.І.Розділ 2. Процеси становлення і розвитку інноваційної діяльності (пунк 2.1.)
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8458

2. Економічна теорія: тенденції та розвиток системи економічних ідей: монографія /авт.кол.: Е.М.Забарна, Н.О. Задорожнюк, С.І. Рассадникова [та ін.]; за заг. ред. Е.М. Забарної. – Одеса: Астропринт, 2018. – 392 с. ISBN 978-966-927-369-7
Особисто автора: Рассадникова С.І.Розділ 8. Еволюція інвестицій, сутність та система поглядів. – С. 257-313.
3.Інституціональні засади розбудови управлінської системи природокористування: монографія [моногр.]  / за ред. академіка НАНУ, д.екон.н., проф. Б.В. Буркинського. – Одеса: ІПРЕЕД НАНУ, 2017. – 336с. ISBN 978-966-02-8405-0
Особисто автора:
3.1. Рассадникова С.І. Теоретичні основи міжвідомчого розмежування функцій організації та управління природокористуванням в Україні. – С. 22-34.
3.2. Рассадникова С.І. Теоретичні засади запровадження функцій організації охорони довкілля, ресурсокористування, забезпечення ресурсно-екологічної безпеки в сучасній організаційно-управлінській системі природокористування в Україні. – С. 111-132, с.160-164.

4. Управління інноваційною складовою економічної безпеки: монографія: у 4-х т. / за ред. д. е. н., професора Прокопенко О. В. (гол. ред.), к. е. н., доцента Школа В. Ю., к.е.н. Щербаченко В. О.Публікація містить результати досліджень, проведених за грантом Президента України за конкурсним проектом Ф7 4«Розвиток механізмів управління інноваційною складовою економічної безпеки України» (номер державної реєстрації 0117U007024) - Суми: Триторія, 2017. - Т. ІV.: Розробка та валідація нових методів оцінки глобальних та локальних викликів у системі забезпечення соціальної та екологічної безпеки території. — 408 с. ISBN 978-966-97774-4-7
Особисто автора:Рассадникова С.І. Розвиток системи управління природокористуванням в контексті економічної безпеки. – С. 250-264.
5. Соціально-економічний розвиток Українського Причорномор’я: виклики і можливості: монографія [ за науковою ред. Б.В.Буркинського; НАН України, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, ІПРЕЕД НАН України, 2016. – 808 с.ISBN 978-966-02-7985-8
Особисто автора: 4.1.Рассадникова С.І.Інвестиційне забезпечення природокористування Українського Причорномор’я(Розділ 8.5) – С.552-564, з літературою до 569 с.
Статті у наукових фахових та науко метричних виданнях:
6. Рассадникова С.І.Особливості державного регулювання інвестицій в рекреаційно-туристичному природокористуванні /С.І. Рассадникова// Економічні інновації: збірник наукових праць / ІПРЕЕДНАНУ. – О., 2017. – Вип. 64: - С.261-266 . Фахове видання
7. Рассадникова С.І. Інвестиційна політика в сфері природокористування: теоретичні та прикладні проблеми / С.І. Рассадникова//Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (13 – 14 квітня 2017 р.). Частина 2. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – С.225-230 (644 с.)
8. Рассадникова С.І. Теоретико - прикладні аспекти інвестування в природнє середовище Українського Причорномор’я /С.І. Рассадникова, З.Б. Живко // Збірник наукових праць. Wyźszej Szkoły Informatyki i Umiejętności iFundacjiCentralEuropeanAcademyStudiesandCertification (CEASC), Polska (розділ Економіка і освіта: взаємозв'язок теорії і практики). - м. Лодзь: Наукове видання WSIiU i CEASC „Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja; doświadczenie” (Польща)ю – 2016. - №№ 4(8). - P.88-94 
ISSN 978-83-60282-31-1.Входить до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus (Польща). Зарубіжне наукове видання (Польща)
9. Рассадникова С.І.Управління системою енергетичної безпеки регіонів в аспекті економічної безпеки країни/ С.І. Рассадникова//Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету (ЧДТУ). Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України,Черкас. держ. технол. ун-т. – Вип. 43, ч. І. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – С. 79-85 (111 c.)Входить до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, РІНЦ, Google Scholar.Фахове видання.
10. Рассадникова С.І Принципові засади удосконалення системи управління природокористуванням /С.І. Рассадникова// Економічні інновації: збірник наукових праць / ІПРЕЕДНАНУ. –О., 2015. – Вип. 60, Книга II: - С. 127-137. Фахове видання
11. Рассадникова С.І. Система управління природокористуванням: процеси удосконалення та теоретичні основи/С.І. Рассадникова// Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. –№ 5(21).- С.167-175. – [Електронний ресурс]. -Режим доступу: електронний науковий журнал «Економіка: реалії часу». – http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n5.html
Входить до міжнародних наукометричних баз РІНЦ; Index Copernicus (Польща); Ulrich’s Periodicals Directory (США), EBSCO Publishing (США); Google Scholar (США).Фахове видання
12.Рассадникова С.И. Инвестиционная аттрактивность как предмет системных (экономико-экологически) исследований/ С.И. Рассадникова, В.Н.Степанов //«European Applied Sciences»Журнал. – 2014.- № 5. – С.138-142.Зарубежный научный журнал (ISSN2195-2183), выдан Национальным центром ISSN Германии.Входить до міжнародних наукометричних баз РІНЦ, Google Scholar.
13. Рассадникова С.И. Институциональные условия и перспективные направления формирования инвестиционной привлекательности в сфере природопользования/ С.И. Рассадникова //Сборник научных статей «InstitutionelleGrundlagenfurdieFunktionierungderOkonomikunterdenBedingungenderTransformatio: SammelwerkderwissenschaftlichenArtikel. Vol.1 – VerlagSWGimexGmbH, Nurnberg, Deutschland, 2014. – С. 73-76.
Зарубежный научный журнал (ISSN2195-2183) издательства Германия.Входить до міжнародних наукометричних баз Listofjournalsindexed; ÜbergebenfürdieRezensionConferenceProceedingsCitationIndex - SocialSciences&Humanities (CPCI-SSH); ScienceIndex; THOMSONREUTERS. (EmergingSourcesCitationIndex(WebofScience)
16. Рассадникова С.І.Методологічні проблеми інвестиційної атрактивності: контекст економіко-екологічних досліджень /С.І. Рассадникова, В.М.Степанов // Економіст. – 2014. - №10. – С.56-59.Входить до міжнародних наукометричних баз RePec, РІНЦ, Google Scholar.
17. Рассадникова С.І.Стратегічні імперативи формування інвестиційної привабливості у сфері природокористування / С.І. Рассадникова // Наукові розробки, передові технології, інновації: збірник наукових праць та тез доповідей за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції / Київській національний лінгвістичний університет, Науково-дослідний інститут економічного розвитку. – Будапешт-Прага-Київ. – Київ: 2014. – С.119 – 126.
18.Рассадникова С.І.Програмно-цільовій підхід до розвитку екологічної інфраструктури: концептуальні та нормативно-методичні основи / С.І. Рассадникова // Економічні інновації: збірник наукових праць / ІПРЕЕДНАНУ. –О., 2013. – Вип. 54: Сталий розвиток – стратегічна перспектива українського Причорномор’я: секторальна політика, поведінка підприємств, механізми забезпечення. – С.270-281. Фахове видання
19. Рассадникова С.І.Правові аспекти інституційних змін у сфері природокористування: проблеми та стратегічні задачі / С.І. Рассадникова //Науковий вісник. Збірник наукових праць. – 2013. - №22 (201). - С.76-85.Наукове фахове видання. Входить до міжнародних наукометричних баз (РІНЦ), Наукова електронна бібліотека eLIBRARY.ru, GoogleScholar, Польська наукова бібліографія,SocialScienceOpenAccessRepository
20. Рассадникова С.И. Реализация механизма государственно-частного партнерства всфере экологической инфраструктуры в системе устойчивого развития Украины / С.И. Рассадникова //International Journal of Sustainable Development (Международный журнал устойчивого развития). - vol. 8 – may 2013 (выпуск 8 – май 2013). – p. 137-141.
Міжнародний науковий журнал Входить до міжнародних наукометричних баз JIFACTOR.
21. Рассадникова С.І. Методологічні засади та напрями розбудови екологічної інфраструктури в рішенні проблем ноосферного сталого розвитку / С.І. Рассадникова //Ученые записки Таврического национального университета. - Т.26(65). - № 3, 2013. – С. 200-211.Наукове фахове видання. Входить до міжнародних наукометричних баз РІНЦ.
22. Рассадникова С.И.Системно-синергетическая парадигма формирований инвестиционной привлекательности объектов морского природопользования/ С.И. Рассадникова // Вестник госудаоственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова. – 2013. №2. - С. 153-159.Зарубіжне наукове фахове видання. Входить до міжнародних наукометричних баз РІНЦ,GoogleScholar
23. Рассадникова С.І.Теоретичні та організаційно-методичні засади формування регіональної програми розбудови екологічної інфраструктури// Економічні інновації. Випуск 51: Потенціал підприємництва в парадигмі сталого розвитку регіонів України. Збірник наукових праць. – Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2012. – С.312-321 фахове видання
24. Рассадникова С.І Пріоритетні напрями державно-приватного партнерства у розбудові екологічної інфраструктури // Економічні інновації. Випуск 48. Новітні підходи в економіці та управлінні природокористуванням. Збірник наукових праць. – Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2012. – С. 192-204 фахове видання
25. Рассадникова С.ІПотенціал становлення державно-приватного партнерства у формуванні екологічної інфраструктури в Україні// Економічні інновації. Випуск 47. Проблеми та сучасні зрушення в реальному секторі економіки. Збірник наукових праць. – Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2012. – С.247-257. фахове видання
26. Рассадникова С.І Концептуальне обґрунтування державно-приватного партнерства в контексті формування інвестиційної привабливості об’єктів екологічної інфраструктури //Міжнародний науковий журнал «Механізм регулювання економіки». – 2012. - № 2. – С. 176 – 186. Наукове фахове видання.
Входить до міжнародних наукометричних баз: IndexCopernicus (IC, Польща);Ulrich’sPeriodicalsDirectory / Ulrichsweb (США);TheCentraluropeanJournalofSocialSciencesandHumanities (CEJSH, Польща);GoogleScholar;EconBiz (VirtualLibraryforEconomicsandBusinessStudies, Німеччина);RePEc (ResearchPapersinEconomics, IDEAS, США);RussianIndexofScienceCitation (e-library, РИНЦ, Російська Федерація);
27. Рассадникова С.І Державно-приватне партнерство у розбудові екологічної інфраструктури: становлення, особливості, інвестиції [Електронний ресурс]. / С.І. Рассадникова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2012. – № 1 (2). – С. 133-142. – Режим доступу до журн.:http://economics.opu.ua/files/archive/2012/n1.html

Банасько Тетяна Миколаївна - доцент, кандидат економічних наук.
Опубліковано понад 32 наукових та навчально-методичних праць, з яких 2 кол. монографії; з яких понад 15 наукових статей у фахових виданнях, в тому числі 1 наук. публікація в фаховому періодичному виданні, який включений до наукометричних баз.
Основні наукові роботи:
Основні статті в наукових фахових виданнях та монографії:
1) Обліково-аналітичне забезпечення управління розвитком підприємств / R.V. Varicheva; Т.М. Banasko //Eco-nomics, management, law: realities and perspectives: Collection of scientificar ticles. – Les Editions L'Originate, Paris, France, 2016.- 484 p. - С. 325-329
2) Банасько Т.М. Окремі проблеми та напрями удосконалення обліку основних засобів. / Банасько Т.М. // Науковий вісник МГУ. Серія: Екон-ка і менеджмент. – 2014. – Вип. 9. – С. 55–57.
3) Банасько Т.М. Актуальні питання фінансового планування на підприємствах / Банасько Т.М. //Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Стратегія економічного розвитку України в умовах євроінтеграційних процесів». Серія “Економіка”. Т. ХV, вип. 293. – Маріуполь, ДонДУУ, 2014. – С. 124-131.
4). Банасько Т.М. Проблемні питання бухгалтерського обліку маркетингових витрат / Банасько Т.М. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – 2015. – Вип. 12– С. 231-234
5) Небанківське фінансове посередництво на ринку фінансових послуг України: сучасний стан та перспективи розвитку: [Колективна монграфія] / За заг. ред. С. Ф. Смерічевський, Н. Ю. Рекова, О. І. Клімова, Т.М. Банасько // підзаг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. Ф. Смерічевського. – Маріуполь: ДонДУУ, 2015. – 270 с.
6) Закономірності і перспективи розвитку малого підприємництва в структурі національної інноваційної системи України[Колективна монографія] / За заг. ред. С. Ф. Смерічевського, О.В.Ахунзянов,Т.М.Банасько // під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. Ф.Смерічевського. –Херсон, 2017. – 223 с.

Зеркіна Оксана Олесандрівна - доцент, кандидат економічних наук.
Опубліковано понад 40 наукових та навчально-методичних праці, методичних рекомендацій, з яких 8 наукових статей у фахових виданнях, в тому числі 2 наук. публікації в фаховому періодичному виданні, які включені до наукометричних баз.
Участь та організація науково-практичних конференцій професорсько-викладацького складу і студентських конференцій, учасник міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, які проводяться у закладах вищої освіти та наукових установах України, а також в країнах СНД, а також учасник різноманітних міжнародних семінарів з підприємництва, міжнародних економічних відносин.
Учасник науково-дослідної теми кафедри «Приморські регіони у світовій економіці та процеси глобалізації».
Активна участь у студентському науковому гуртку «Сучасні тенденції розвитку міжнародного бізнесу» із дослідження актуальних питань функціонування та розвитку суб’єктів міжнародного бізнесу та міжнародних економічних зв’язків між ними.
Основні наукові роботи:
1. Зеркіна О.О. Сучасний стан та напрямки формування інноваційної інфраструктури регіону “Аграрний вісник Причорномор’я”. Збірник наукових праць. Серія «Економічні науки». Випуск 65. 2014. – С.70-75.
2. Зеркіна О.О. Умови формування кадрів для забезпечення розвитку інноваційної економіки. Інноваційна економіка// Всеукраїнський науково-виробничий журнал, №4 . 2014 р.[42] - С. 229-232.
3. Зеркіна О.О. Інноваційні кадри: сутність, значення та особливості формування в умовах інноваційного розвитку економіки регіону. Економічні інновації. Випуск 51: Потенціал підприємництва в парадигмі сталого розвитку регіонів України. Збірник наукових праць - Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2014 р. С .137-147.
4. Зеркіна О.О. Аналіз та напрямки вдосконалення підготовки наукових кадрів для інноваційної економіки регіону(на прикладі Одеської області) Економіка харчової промисловості. Щоквартальний науковий журнал, №4(20) – Одеса, 2014 р., с. 51-55. Збірник включено до Переліку фахових видань ВАК України (Постановою президії ВАК України від 14.04.2010 р. № 1-05/3). Рекомендовано до друку Вченою Радою Одеської національної академії харчових технологій 3.12.2014 р., протокол №5.
5. Зеркіна О.О. Формування освітніх систем кадрового забезпечення інноваційної економіки регіону. Науковий вісник МГУ. Збірник наукових праць (Випуск 7) - Одеса: МГУ, 2014 р., травень., с.92-95. Включено до списку фахових періодичних видань України наказом міністра освіти і науки України №455 від 15.04.2014 р., додаток №5. Друкується за рішенням вченої ради МГУ протокол №5 від 10.04.2015 р.
6. Зеркіна О.О. Трансформація економіки України: тенденції та перспективи фаховий збірник наукових праць «проблеми системного підходу в економіці» Випуск 2 (70) Збірник наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці». С. 147-158.
7. Бондаренко С.А., Зеркіна О.О., «SMART GRID як основа інноваційних перетворень на ринку електричної енергії України в умовах євроінтеграційних процесів». Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 105–114.

Нестерова Катерина Сергіївна - доцент, кандидат економічних наук.
Опубліковано понад 40 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 10 наук. публікацій у фахових періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз;
ІІ. Учасник міжнародних науково-практичних конференцій та круглих столів;
ІІІ. Участь у міжнародних наукових проектах, деякі з них:
1) Серія тренінгів за участю експертів з країн ЄС у рамках проекту «543681-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES – CruiseT» на теми: «Tourism Marketing and Product Development», «Service Quality in the Hospitality Sector: Standards and Tools», «Sustainable destination management», «Marketing and promotion of the destination».
2) Навчальний курс «Social enter-prise: Business doing good», організованому бізнес-школою при Мідд-лесекському університеті (Велика Британія) спільно з «JSiE» (соціально-інноваційною лабораторією Індії та міжнародною платформою «MI-NCA» (сертифікат, 2017 р.);
3) Семінар в рамках Міжнародного проекту «USAID з торгівельної політики України» на тему «Механізм врегулювання суперечок в рамках СОТ та засоби торгівельного захисту» (сертифікат, 2017);
4) Дослідна робота та аналітична доповідь на тему «Influence of tourism on local economy: example of Odessa» на круглому столі, організованому «Research Triangle Institute» (2017 р.);
IV. Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту).
1. «Організаційно правове забезпечення державної підтримки розвитку морегосподарського комплексу України, номер держ. реєстрації 0112U000692, 2012-2014 рр. (виконання обов’язків фахівця) (довідка);
2. «Особливості розвитку світової економіки в умовах глобалізаційних процесів», номер держ. реєстрації 0118U000789, 2018 р. (довідка)
V. Участь та організація науково-практичних конференцій професорсько-викладацького складу і студентських конференцій, учасник міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, які проводяться у закладах вищої освіти та наукових установах України, а також в країнах СНД.
Студенти спеціальностей 292 «Міжнародні економічні відно-сини» та 293 «Міжнародне право» прийняли участь у наукових та науково-практичних заходах:
- Міжнародна конференція «Співробітництво та партнерство у сфері туризму» (м. Одеса, 2018 р.);
- Міжнародна науково-практична конференція «Теорія, практика та інновації розвитку туристичної та готельно-ресторанної індустрії» (м. Умань, 2017 р.);
- Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців «Економіка і менеджмент: сучасні тенденції та виклики» (м. Одеса, 2017 р.);
- XVIII Всеукраїнська щорічна студентська науково-практична конференція за міжнародною участю «Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології» (м. Одеса, 2017 р.);
- Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Економіко-правовий розвиток сучасної України» (2015 – 2018 рр.).
VІ. Учасник науково-дослідної теми кафедри «Приморські регіони у світовій економіці та процеси глобалізації».
VІІ. Керівництво студентським науковим гуртком «Актуальні проблеми розвитку туристичного бізнесу», секція 2: «Державна туристична політика: український та міжнародний досвід».
Основні наукові роботи:
1. Нестерова К.С. Інтеграційні процеси розвитку міжнародного туризму у країнах Вишеградської групи: орієнтири для України. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". 2018. №9. С. 55 – 61.
2. Нестерова К.С. Вплив фактору безпеки на стійкий розвиток міжнародного туризму / К.С. Нестерова // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №6. – С. 66 – 71.
3. Нестерова К.С. Тенденції функціонування регіональних торгівельних угод та їх вплив на баланс зовнішньої торгівлі між партнерами / К.С. Нестерова // Науковий Вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». - № 14. – 2017. – С. 44 – 47.
4. Нестерова К.С. Європейський досвід використання краудфандингу для розвитку туризму / К.С. Нестерова // Електронний наук.- практ. журнал (фах. видання) «Інфраструктура ринку». – Вип. № 9. – 2017[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.market-infr.od.ua/ journals/ 2017/ 9_2017_ukr/3.pdf.
5. Нестерова К.С. Оцінка конкурентних переваг України у світовому морському туристичному бізнесі / К.С. Нестерова // Економіка. Управління. інновації: електрон.наук.фах. вид. – Житомир. - Вип 4. – 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/ eui_2016_4_10.
6. Ємельянова К.С. Джерела залучення інвестицій в круїзний бізнес України / К.С. Ємельянова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – Вінниця: ВПІ, 2014. – № 3. – С. 45–49.
7. Ємельянова К.С. Напрями стійкого розвитку круїзного бізнесу в Україні / К.С. Ємельянова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Одеса: МГУ, 2014. – Вип. 7. – С. 79–83.

Райчева Лариса Іванівна - доцент, кандидат економічних наук.
Опубліковано 37 наукових та навчально-методичних праць, з яких 15 наукових статей у фахових виданнях;
ІІ. Постійний учасник різноманітних міжнародних семінарів, круглих столів з економіки та права;
ІІІ. Участь та організація науково-практичних конференцій професорсько-викладацького складу і студентських конференцій, учасник міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, які проводяться у закладах вищої освіти та наукових установах України, а також в країнах СНД;
ІV. Учасник науково-дослідної теми кафедри «Приморські регіони у світовій економіці та процеси глобалізації».
Основні наукові роботи:

 1. Іовчева Л. І. Моніторинг впливу зовнішнього середовища на інвестиційну діяльність підприємства / Л. І. Іовчева// Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: зб. наук. праць. – 2014. – № 4 (16 Е). – С. 199-204. (0,46 друк. арк.)
 2. Іовчева Л. І. Проблеми розвитку машинобудівних підприємств в умовах виробничо-економічної кризи: екзогенні фактори впливу / Л. І. Іовчева// Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.– Кременчук: КрНУ, 2015. – Випуск 5 (94). – С. 155 – 161.
 3. Райчева Л.І. Організаційні засади впровадження механізму розвитку машинобудівної галузі в умовах виробничо-економічної кризи \ Л.І. Райчева \\ Вісник Східноукраїнського університету імені Володимира Даля: наук. журн. – Сєвєродонецьк: СНУ ім.. В. Даля, 2016. - №3 (227). – С. 65 -69 (0,59 ум. – друк. арк.).
 4. Іовчева Л.І. Методичний підхід до визначення рівня виробничо-економічної кризи у машинобудуванні України \ Л.І. Іовчева \\ Держава та регіони: наук. – виробн.. журн. Класичного приватного університету. – Запоріжжя: КПУ, 2016. – № 1 (88). – С. 14-17. – (Сер. «Економіка та підприємство») (0,40 ум. – друк. арк.).
 5. Смерічевський С.Ф. Концептуальний підхід до механізму розвитку машинобудування в умовах виробничо-економічної кризи \ Л.І. Іовчева, С.Ф. Смерічевський \\ Науковий вісник Херсонського державного університету: наук. – практ. журнал. – Херсон: «ВД «Гельветика», 2015. – Ч.3. – С. 42 -45 (сер. «Економічні науки», вип. 15.) (0,44 ум. друк. арк.). Особистий внесок: сформовано теоретико - методолічне підґрунтя розвитку машинобудування в умовах виробничо-економічної кризи (0,22 ум. друк. арк.).

Іовчева Л.І. Теоретичні аспекти виникнення та розвитку кризи в процесі функціонування підприємства \ Л.І. Іовчева \\ Науковий Вісник ДДМА: зб. наук. праць. – 2014. - № 4(15 Е). – С.199 -204 (0,46 друк. арк.).

Створена в 2006 році одночасно із заснуванням факультету економіки та менеджменту, який пізніше увійшов до складу Інститут права, економіки і міжнародних відносин, кафедра менеджменту сконцентрувала в своєму складі управлінські спеціальності і стала  родоначальницею ряду інших кафедр факультету, які відділялись від неї та ставали незалежними підрозділами.
При створенні спеціальностей управлінського профілю на факультеті виходили з розуміння того, що в Україні недостатньо кваліфікованого менеджерського персоналу. Підготовленість керівників до управління галузями і підприємствами в умовах суттєвих змін в державі була дуже слабкою. В той же час в процесах роздержавлення, приватизації, реструктуризації, корпоратизації та акціонування підприємств перед управлінським персоналом поставало коло принципово нових задач – як у відношенні цілей і методів управління, так і відносно відповідальності перед різними соціальними групами і суспільством в цілому. Менеджмент українських підприємств при всьому бажанні “працювати по-новому” був мало пристосований до того, щоб успішно управляти за нових, ринкових,  обставин. Чим має займатися підприємство, які галузі розвивати в першу чергу? На чому зробити акцент – на сьогочасному прибутку чи довготерміновій стратегії зростання ? Які інвестиції можна отримати і як організувати цей процес? Який товар слід виробляти і як просувати його на ринок? Українська освіта багато в чому мала теоретичну спрямованість, в той час як на Заході  бізнес-освіта завжди націлена на вирішення практичних задач. В Україні  з радянських часів навчали в основному знанням, які можна відтворити і отримати за них академічну оцінку, в той час як на Заході навчають вмінням, які можна практично застосовувати і якщо і отримувати оцінку, то в першу чергу за економічний результат. Ще одним недоліком тогочасного менеджменту в Україні була відсутність розуміння значення корпоративної культури. Компанія, фірма, підприємство – це продовження  людських якостей їхніх керівників і одночасно – середовище формування корпоративних цінностей. Корпоративна культура самовідтворює себе і передається у спадщину менеджерам наступних поколінь. Управління в українських організаціях традиційно зводилося до застосування авторитарних методів керівництва, в той час як вони є неефективними в довгостроковій перспективі.
Довгострокова стратегія кафедри виходить з того, що навчання управлінським  професіям має базуватися в першу чергу на глибокому розумінні еко­номіки та законів управління, що формують певну корпоративну культуру. Менеджер – це фахівець, який, перш за все, розуміє – на якісному рівні – економіку і, вже виходячи з цього, може приймати ефективні управлінські рішення, формуючи певну корпоративну культуру – на рівні підприємства, галузі, країни.   
На кафедрі ведеться підготовка фахівців за освітньо-професійними рівнями бакалавра та магістра за двома спеціальностями – «Менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування».
Як бакалаврські, так і магістерські програми відповідають престижним на заході напрямам підготовки. На кафедрі нема реферативних випускних робіт – студенти готують і  захищають  магістерські роботи по реальним проектам за замовленнями виробництва, серед яких – управління економічного розвитку міськвиконкому Одеси.  Кафедра спеціалізується на підготовці фахівців для роботи в митних органах, в першу чергу, на Одеській митниці.Завідувач кафедри - Деркач Тетяна Вадимівна, доктор економічних наук, доцент


Навчальний процес  на кафедрі забезпечений спеціалістами високої кваліфікації, а саме: докт. екон. наук Т.В.Деркач, докт економ. наук. , проф. Гончаруком А.Г., докт. економ наук, доц. Мартинюк О.А.,  докт. фіз.-мат. наук, проф. М. П. Коваленко . До роботи зі студентами залучаються   докт. екон. наук., проф. О.М. Головченко, докт. екон. Наук, проф. Л.М. Потьомкін. Середнє покоління представляють канд. екон. наук, доц. О. В. Загорій, канд. екон. наук  О.Ф. Запорожець, канд. техн. наук, доц. Н. А. Лебедєва, канд.  екон. наук Мінакова О.А.  та інші.
Навчальні плани кафедри відображають сучасні тенденції в розвитку економічної науки та методів управління. Фактично, після випуску студенти готові працювати в організаціях різноманітних профілів завдяки знанням, отриманим в різних галузях економіки, менеджменту, фінансів і т.д. Серед головних дисциплін загального спрямування можна назвати мікро- та макроекономіку, економічну теорію, теорію організацій, економетрику та моделювання бізнес-процесів, менеджмент, управління персоналом, фінансовий менеджмент, міжнародний менеджмент, тренінг менеджерських вмінь і навичок,  крос-культурний менеджмент, економічну соціологію та ін. На всіх спеціальностях вивчається поглиблений курс англійської мови.
Кожен викладач знаходить свій особистий підхід до змісту та формату викладання, особливо в блоці вибіркових дисциплін. На щотижневих наукових семінарах кафедри викладачі мають захищати свій вибір, не дивлячись на науковий ступінь та звання опонентів – відіграють роль тільки новизна, обґрунтованість  аргументації та відповідність часові. Наступні приклади демонструють авторський підхід викладачів до своїх дисциплін.
Програма навчальних  курсів «Природно-ресурсний потенціал світу» та «Регіональна економіка сучасного світу» (д.е.н. Т.В. Деркач),  на відміну від типових, фактично є спеціальними курсами, авторською особливістю яких є системність у дослідженні  трьох груп проблем: загальних для всіх країн; характерних для країн певного типу (наприклад, для нафтодобувних країн з проблемою їх нечуваного багатства і архаїчності суспільних відносин; острівних країн з різним ступенем розвиненості; гірських країн); індивідуального характеру. Специфікою курсів також є надання майбутнім менеджерам та економістам знань про сучасний стан однієї з найбільш значних і динамічних форм організації міжнародних економічних відносин – міжнародного регіонального співробітництва. Ці курси сприяють як розвитку економічної спеціалізації студентів спеціальностей «Менеджмент» та «Міжнародні економічні відносини», так і одночасно виробленню  навичок реалізації комерційної стратегії при участі в міжнародних регіональних об’єднаннях.
Дисципліна «Митне обслуговування зовнішньоекономічної діяльності» (к.е.н.  О.Ф. Запорожець) читається на базі Одеської митниці з урахуванням досвіду організації податкового та митного адміністрування, набутого країнами із схожими з Україною економічними, соціальними, правовими, культурно-гуманітарними умовами розвитку і при схожих трендах суспільних перетворень (країни СНД, Східної Європи, Китаю).
На кафедрі функціонує чи не єдиний в Україні спецсемінар «Лабораторія розвитку менеджерських вмінь та навичок» (проф. М.П. Коваленко). В цій дисципліні на прикладі багатьох конкретних ситуацій (кейсів) та за допомогою професійно-орієнтованого тестування студенти не тільки навчаються науці та мистецтву менеджменту, але й пізнають свої особистісні  сильні та слабкі сторони – з точки зору майбутньої роботи менеджерами – і закінчують курс отриманням власного менеджерського «портрету», конче потрібного при свідомому виборі місця роботи.
В курсі «Маркетинг» (доц. Н.А. Лебедєва) в центрі уваги знаходиться розв’язання  нагальних маркетингових проблем на діючих підприємствах, розгляд конкретних господарських ситуацій, ділові стратегічні ігри.
В курсі «Інноваційний менеджмент» (доц. О.А. Мартинюк) на семінарських та практичних заняттях студенти  розраховують різні бізнес-моделі та оцінюють ефективність ризиків інноваційних проектів, що є нетривіальним завданням для самих кваліфікованих фахівців. 
Не дивлячись на значний рівень безробіття в країні, по закінченні університету всі випускники кафедри знаходять роботу. Цей нетривіальний факт пояснюється двома обставинами. По-перше, випускники добре знають і розуміють сучасну економіку, вони є хоча й молодими, але вже фахівцями, які досить вільно орієнтуються в світі сучасних організацій і вміють доводити це до відома роботодавців. По-друге, володіння менеджментом як наукою управління дає їм перевагу у вмінні свідомо будувати кар’єру: вони навчені аналітично та творчо вирішувати проблеми, набувати влади та впливу, мотивувати людей, управляти конфліктами та особистісним стресом, створювати команди, вести ділові переговори та раціонально і послідовно обстоювати свої позиції для досягнення позитивних результатів.
Випускники кафедри працюють керівниками підприємств різних форм власності, в туристичних фірмах, Одеській митниці, крюїнгових компаніях, ресторанах, кафе, фітнес-клубах, агентствах нерухомості і т.д.
На протязі багатьох років на кафедрі менеджменту виконується комплексна наукова тема «Розвиток методів дослідження модернізаційних процесів в економіці України та світу», в якій приймають участь викладачі кафедри та залучаються студенти. В якості розділів цієї роботи входять теми: «Інтеграційні механізми у системі регіонального управління» (проф.  Т.В. Деркач); «Удосконалення процедур митного контролю в умовах глобалізації» (доц.  О.Ф. Запорожець); «Розвиток національних економік та методів менеджменту в умовах глобалізації в контексті культурних вимірів» (проф. М.П. Коваленко); «Проектування розвитку  мультимодальних транспортних мереж України» (доц. Н.А. Лебедєва); «Інноваційно-інвестиційна стратегія розвитку агробізнесу Південноукраїнського регіону» (проф..А. Мартинюк).
На кафедрі створений «Науковий центр моделювання бізнес-середовища на основні програмного забезпечення “CS Odessa LLC”» (науковий керівник – д.е.н.  О.А. Мартинюк).
Результати наукових досліджень знаходять відображення в монографіях, наукових статтях в престижних вітчизняних та зарубіжних журналах, доповідях на наукових конференціях. Серед монографій можна назвати: «Інтеграційні механізми у системі регіонального управління: теорія, методологія, практика» (проф. Т.В. Деркач. Миколаїв, 2017, 450 с.); «Поведінка та влада в організації» (проф. М.П. Коваленко. Одеса, «Фенікс», 2003, 511 с.); «Методологічні основи проектування етапного розвитку образу та потужності мультимодальної транспортної мережі»  (доц. Н.А. Лебедєва. Хабаровськ , «ДВГУПС», 2012, 227 с.). На допомогу студентам видані підручники та  навчально-методичні посібники, серед яких: «Наука та мистецтво влади менеджера» (проф. М.П.Коваленко. Одеса, «Фенікс», 2006, 510 с.); «Менеджмент» (проф. М.П. Коваленко. Одеса, «Букаєв», 2017, 361 с.); «Менеджмент та адміністративне управління» (доц. О.А. Мартинюк. Одеса, «Гельветика», 2017, 540 с.); «Маркетингові дослідження» (доц. Н.А. Лебедєва. Одеса, «Центр оперативної поліграфії», 2014, 52 с.); «Маркетинг» (доц. Лебедєва Н.А. Одеса, «Центр оперативної поліграфії»,  2015, 45 с.) та ін.
Щорічно кафедра проводить міжнародні науково-практичні конференції. В 2017 р. кафедра провела чергову конференцію «Сучасна глобальна регіоналістика і суб’єкти економіки: напрями впливу». Окрім науковців університетів України, в ній приймали участь представники  Академії наук Румунії, Одеської регіональної торгово-промислової палати, Білоруського державного університету. На кафедрі заснований і видається «Науковий вісник МГУ. Серія: Економіка та менеджмент», який  завоював гідне місце серед наукових журналів з економіки високою якістю публікацій і ввійшов у міжнародну наукометричну базу «Copernicus». МОН України включило «Вісник»  до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватись результати дисертацій.
 Кафедра менеджменту налічує 9 науково-педагогічних працівників, з них 6 працюють на постійній основі, 3 – за сумісництвом. 8 штатних працівників мають науковий ступінь, в тому числі 4 доктори наук. Всі вони пройшли стажування з дисциплін, що викладають.
 Наразі кафедра є випускаючою за такими спеціальностями:


ОКР «бакалавр»

ОКР «магістр» 

073 «Менеджмент»

073 «Менеджмент»

281 «Публічне управління та адміністрування»

281 «Публічне управління та адміністрування»

Всі випускники спеціальностей кафедри можуть продовжити навчання в межах університету та отримати якісну підготовку за професіями, які користуються попитом на сучасному ринку праці і відповідають вимогам.
Висока якість навчання досягається за рахунок налагодженої роботи висококваліфікованих педагогічних кадрів кафедри. Співробітниками кафедри менеджменту було повністю розроблено методичне забезпечення навчального процесу відповідно до педагогічної навантаженням і освітніми стандартами спеціальностей. Також співробітники кафедри проводять активні наукові дослідження з різних тем, які стосуються питань управління інноваційним розвитком, розвитком регіонів, розвитком міжнародного і національного туризму, питань логістики та маркетингу. Багато уваги приділяється здійсненню міждисциплінарних досліджень. На кафедрі працює регулярний науковий семінар. За результатами наукової роботи публікуються наукові статті в провідних фахових виданнях, готується і активно реалізується випуск монографій, підручників і приймається участь в наукових конференціях на регулярній основі.
Співробітники кафедри проходять регулярне підвищення кваліфікації за сертифікованими програмами на базі українських і закордонних університетів, міжнародних асоціацій. Результати наукових досліджень впроваджуються в навчальний процес при викладанні лекційних курсів і практичних і лабораторних робіт.
Студенти також беруть активну участь у науковій роботі кафедри, в студентських наукових всеукраїнських та міжнародних конференціях, конкурсах робіт молодих вчених та олімпіадах, де підтверджують високий науковий рівень Міжнародного гуманітарного університету.
Студенти в рамках виконання дипломного проекту і протягом всього періоду навчання мають можливість проходити практику на провідних підприємствах України, а також за кордоном, що тільки підвищує рівень підготовки фахівців.

Науково-дослідна робота кафедри
Комплексні теми, над якою працює кафедра Менеджменту -
«Розвиток методів дослідження модернізаційних процесів в економіці України та світу».
«Інтеграційні механізми формування та функціонування територіальних соціально-економічних систем».
Загальні організаційні заходи, які спрямовані на вдосконалення НДР:

 • Розробка і впровадження сучасних технологій навчання, вдосконалення змісту, форм і методів викладання.
 • Забезпечення процедури модульного контролю, інтенсивне впровадження інформаційних технологій в навчальний процес.
 • Створення спеціалізованих аудиторій для проведення занять за спеціальністю  «Менеджмент», в тому числі оснащення комп’ютерною технікою для підвищення використання інформаційних технологій в навчальному процесі.
 • Підвищення відповідальності викладачів кафедри за якість виконання науково-дослідних робіт, результати яких мають бути відображені через друк наукових статей, тез доповідей на науково-практичних конференціях різного рівня та впроваджені шляхом захисту дисертацій та використання наукових результатів в навчальному процесі.
 • Розвиток сайту факультету, розміщення на ньому навчально-методичних матеріалів викладачів кафедри, що дозволяють проводити навчання за допомогою різного рівня комп’ютерних технологій.

Реалізація основних напрямків наукової роботи кафедри Менеджменту здійснюється вирішенням наступних завдань:

 • Вдосконалення координації наукових досліджень кафедри та прийняття її співробітниками та студентами участі у регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференціях, де проходить апробація результатів наукових досліджень;
 • Проведення на регулярній основі науково-методичних семінарів кафедри і науково-практичних конференцій, міжвузівських семінарів;
 • Посилення участі кафедри в загальноукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях, регулярне здійснення публікацій по кафедральній темі;

 4.Формування стійких наукових зв’язків з базовими науковими установами; розвиток кадрового потенціалу кафедри, стимулювання підвищення кваліфікації кадрів.
На постійній основі на кафедрі менеджменту працює щотижневий науковий семінар «Сучасні проблеми економіки та менеджменту» (голова – проф. Коваленко М.П., науковий секретар – доц. Лебедєва Н.А.). До порядку денного кожного засідання входять огляди наукових публікацій (статті, монографії) українських та зарубіжних журналів з економіки та менеджменту, доповіді викладачів по тематиці власної наукової роботи, доповіді науковців, які бажають опублікуватися в фаховому журналі «Науковий вісник МГУ. Серія: Економіка і менеджмент». Журнал (головний редактор – зав. кафедри менеджменту проф.. Деркач Т.В. ) ввійшов до списку фахових видань МОН України та міжнародної наукометричної бази «Копернікус».
На кафедрі Менеджменту створено Науковий центр моделювання бізнес-середовища на основні програмного забезпечення «CS Odessa LLC». Науковий керівник - к.е.н., доц., Мартинюк О.А., результати наукової роботи використовуються в магістерських дослідженнях випускників МГУ факультету Економіки та менеджменту.
Науково-педагогічні працівники кафедри Менеджменту працюють над кандидатськими та докторськими дисертаціями, а також беруть активну участь у підготовці монографій, навчальних підручників та навчально-методичних посібників. Викладачі кафедри Менеджменту беруть активну участь у проведенні щорічних Міжнародних науково-практичних конференцій, Міжнародних конференцій у далекому зарубіжжі або з участю вчених з далекого зарубіжжя, Всеукраїнських науково-практичних конференціях. Результати наукових досліджень викладачів кафедри впроваджуються в практику і навчальний процес (розробка нових курсів і
спецкурсів, акти впровадження тощо).
Викладачі кафедри менеджменту беруть участь у закордонних відрядженнях для проведення наукової та викладацької роботи, стажування.
На постійній основі на кафедрі Менеджменту працюють наукові студентські гуртки:
Науково-практичний гурток для школярів м. Одеси: «Бізнес-школа», керівник - д. ф.-м. н., проф., Коваленко М.П.
Студентський науковий гурток: «Сучасні проблеми менеджменту», керівник - д. ф.-м. н., проф., Коваленко М.П.
Студентський науковий гурток«Особливості проведення маркетингових досліджень на підприємствах», керівник – к.т.н., доц. Лебедєва Н.А.
Студентський науковий гурток: «Актуальні питання реформування архітектури глобальної економіки та ролі економічних акторів різного рівня», керівник – к.е.н., доц. Кобилянська А.В.
Студенти активно займаються науковою роботою. Результати науково-дослідної роботи студентів по кафедрі менеджменту - це перемоги на конкурсах, турнірах, олімпіадах, брейн – рингах,
Міжнародні наукові зв’язки кафедри Менеджменту:
1. Участь в міжнародному проекті Міжнародного Вишеградського Фонду № 21470087 «Сприяння країн Вишеградської четвірки в оцінці економічних реформ регіонів України в умовах інтеграції до ЄС».
2. Участь в міжнародному проекті Європейського Союзу 2013/334-493 «Регіональна політика в Україні: громадський моніторинг стратегій регіонального розвитку».
3. Науково-методична співпраця з економічним університетом м. Варна.
4. Договір на виконання складової частини науково-дослідної роботи від 25.08.2016 року (м. Ірпінь) з Університетом державної фіскальної служби України, Науково-дослідний інститут фіскальної політики.
Науково-педагогічні працівники кафедриПрізвище, ім’я та по-батькові

Посада

Науковий ступінь

1

 Деркач Тетяна Вадимівна

Зав. кафедри,

Доктор економічних наук

2

Коваленко Микола Павлович

Професор

Доктор фіз.-мат. наук

3

Мартинюк Олена Анатоліївна

Професор

Доктор економічних наук

4

Гончарук Анатолій Григорович

Професор

Доктор економічних наук

5

Лебедєва Наталія Андріївна

Доцент

Кандидат технічних наук

6

Шинкаренко Лариса Василівна

Доцент

Кандидат педагогічних наук

7

Запорожець Олена Федорівна

Доцент

Кандидат економічних наук

8

Мінакова Олена Олександрівна

Викладач

Кандидат економічних наук

9

Горбаньова Вікторія Олександрівна

Викладач

 

 Завідувач кафедри - Деркач Тетяна Вадимівна , доктор економічних наук, доцент
Навчальні дисципліни: Статистика, Світова економічна кон’юнктура, Функціонування світових товарних та сировинних ринків, Вільні економічні та офшорні зони в світовому господарстві
Наукові інтереси: Регіональна інтеграція, Міжнародна економіка
Основні наукові роботи:
Деркач Т.В. Проблемы национальных экономик в системе международной экономической интеграции / Т.В.Деркач // Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство: колективна монографія / За заг. ред. К.С. Шапошникова та ін. У 2 томах. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Т. 1. – С.79-100. –  416 с.
Деркач Т.В. Інтеграційні механізми у системі регіонального управління: теорія, методологія, практика. Монографія. – Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2016 – 450 с.
Деркач Т.В. Важелі й механізми управління інтеграційними процесами у регіональному економічному просторі / Т.В.Деркач // Науковий вісник Ужгородського національного університету, Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство, Вип.8. –  Частина 1. – 2016р. – С.62-67.
Деркач Т.В. Либерализация ВЭД в контексте ревитализации экономик интегрирующихся стран / Т.В.Деркач // Science and Education Studies. – 2016. – № 2. (16), Р.166-173, (July-December). Volume III. Stanford University Press. – 2015. –  807 p.
Деркач Т.В. Концептуальні аспекти моделювання механізму територіального планування економіки регіону в умовах територіальної інтеграції / Т.В. Деркач // Економіка та суспільство. – 2016. – №6. – С. 414-420.
Деркач Т.В.  Інституційні передумови і принципи трансформації господарства регіонів на засадах інтеграційної взаємодії / Т.В. Деркач // Вісник ХНАУ. Збірник наукових праць. Вип. 1. – Харків, ХНАУ. – 2016. – С. 323-330.
Деркач Т.В. Концептуальні підходи до типологізації регіональних економічних систем / В.І. Криленко, Т.В. Деркач // Вісник ХНАУ. Збірник наукових праць. Вип. 2. – Харків, ХНАУ. – 2016. – С. 314-322.
Деркач Т.В. Концептуальні засади формування стратегії оцінки структурних змін в регіональній економіці / Т.В. Деркач // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія «Економічні науки» – 2016. – Випуск 34. – Том 2. – С. 55-62.
Деркач Т.В. «Оцінка рівня розвитку регіональної економічної інтеграції» / Т.В.Деркач // International Scientific Conference “Economic and Society: Modern Foundation for Human Development”. Part 1 – Leipzig: October 31th. 2016. -Р.143-146.
Деркач Т.В. Класифікаційні ознаки впливу інтеграційних процесів на економічний розвиток регіонів / Т.В. Деркач // Вісник Харківського Національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економіка АПК і природокористування”. – 2017. – № 1. – С.69–84

 

Коваленко Микола Павлович - професор, доктор фізико-математичних наук
Коваленко М.П. очолював кафедру менеджменту з 2011 по 2017 р. Закінчив з відзнакою Одеський державний (нині – національний) університет ім. І.І.Мечникова за спеціальністю «Теоретична фізика». У 1967 р. захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук на тему «Теорія дифузійних процесів та флуктуацій поблизу критичних точок розчинів». Цього ж року йому було присвоєно наукове звання доцента по кафедрі теоретичної фізики. У 1983 р. захистив у Ленінградському (нині Санкт-Петербурзькому) університеті дисертацію на здобуття ступеня доктора фізико-математичних наук на тему «Багаточастинкові ефекти у рідких неперехідних металах». В 1984 р. отримав вчене звання професора по кафедрі теоретичної фізики.
За час роботи в ОНУ працював завідувачем кафедри фізики твердого тіла та твердотільної електроніки, завідувачем створеною ним кафедри менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів, проректором з навчальної роботи, першим проректором, в.о. ректора.
М.П.Коваленко виступив організатором заходів по поновленню функціонування Одеського фізичного товариства, діяльність якого було припинено в воєнні часи. 1990 р. його було обрано першим головою новоствореного товариства.
1967-1968 рр. стажувався в Ростокському університеті (НДР).
1980, 1985, 1988 рр. стажувався у МГУ (м. Москва, Росія).
1994-1995 стажувався у бізнес-школі Східно-Вашингтонського університету (США). Під час стажування розробив проект створення в ОНУ факультету бізнесу та менеджменту, на базі якого в 1995 р. в ОНУ було відкрито кафедру менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів, яка існує по сьогоднішній день.
В 1995, 1996, 1998 рр. стажувався в Регенсбурзькому університеті (Німеччина) за рахунок грантів DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst). Також проходив стажування в університетах та бізнес-школах Великої Британії (Ланкаширський університет), Сербії, Хорватії, Словенії.
В 1993 обраний дійсним членом Академії наук вищої школи України.
У 2002 р. перейшов на роботу в новостворений Міжнародний гуманітарний університет на посаду першого проректора. 2004 – 2011 р. – ректор університету. З 2011 р. – завідувач кафедри менеджменту у Міжнародному гуманітарному університеті.
М. П. Коваленко – автор та співавтор більш як 140 наукових публікацій, шести монографій з фізики та менеджменту, виданих в СРСР, НДР, ФРН, Україні. Соросівський професор (1996).
Під керівництвом М.П. Коваленка захищено 6 кандидатських та одна докторська дисертація.
З 1994 р. проводить наукові дослідження в галузі менеджменту. Він є головним редактором наукового журналу «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету» (серія економіка, менеджмент). Журнал отримав визнання наукової спільноти, ввійшов до списку фахових видань України (2014) та міжнародної наукометричної бази «Copernicus» (2016).
Приймав участь в роботі спільної українсько-американської програми «Консорціум із удосконалення бізнес-освіти в Україні» (CEUME) (2000-2005) під керівництвом університету Міннесоти, до складу якого також входили Вища школа бізнесу університету Св.Томаса (США), Варшавська школа економіки та Варміа-Мазурський університет Ольштина (Польща). В результаті роботи Консорціуму в Україні була створена «Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти», одним з засновників якої виступив МГУ.
Багато років М.П. Коваленко був членом Президії науково-методичної комісії МОН України з менеджменту.
Під керівництвом М.П. Коваленка як ректора МГУ в університеті відкрито більше десяти спеціальностей, у 2010 р. університет отримав вищий, четвертий, рівень акредитації.
Академік АН вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України. Відзначений знаком “Відмінник освіти України”, почесними грамотами та відзнаками Ради ректорів Одеського регіону, МГУ (2004-2016 рр.).
Вільно володіє англійською, німецькою мовами, читає французькі, польські тексти.
Викладає курси «Теорія організацій», «Менеджмент», «Курс розвитку менеджерських вмінь і навичок», «Крос-культурний менеджмент», «Стратегічний менеджмент в зовнішньоекономічній діяльності», «Теорія ймовірностей та математична статистика».
Наукові інтереси: вплив культурних вимірів на успішність роботи організацій і спільнот, інноваційні технології та моделі в економіці та управлінні компаніями, кореляційні зв’язки між статистичними показниками роботи підприємств та управлінськими вміннями
Монографії, методичні посібники
Коваленко Н.П. – Введение в теорию организаций. – Одесса: Астропринт, 1997. – 246 с.
Коваленко И.Н., Коваленко Н.П. – Поведение и власть в организации. – Одесса: Юридическая литература, 2003. – 317 с.
Коваленко И.Н., Коваленко Н.П. Наука и искусство власти менеджера. – 3 видання. – Одесса: Феникс, 2016. – 512 с.
Коваленко М.П. – Методичні вказівки до курсу „Основи менеджменту”, модуль „Організація”. – Одеса: Астропринт, 1999. – 17 с.
Коваленко І.М., Коваленко М.П., Коршунов В.С. Менеджмент. – Одеса: … 2017. – 270 с.
Статті, матеріали конференцій
Коваленко И.Н., Коваленко Н.П. Корреляционные связи между моделями управленческих компетенций. – Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, Сер. Економіка і менеджмент, 2014, вип.7, с.48-50 (Фах. вид. Україна).
Гладченко Л.І., Коваленко М.П. Методика формування чистого прибутку як суттєвий чинник прийняття управлінського рішення. – Матеріали Міжнародної наук.- практ. конф., Одеса, 16-17 жовтня 2014 р. –  Одеса: Фенікс, с. 28-32.
Коваленко И.Н., Коваленко Н.П. Компетентностный  подход к управлению: формирование управленческого решения. – Материалы Международной  научн.- практ. конф., Одесса, 16-17октября  2014 г. –  Одеса: Фенікс, с. 35-40.
Коваленко И.Н., Коваленко Н.П. Перестройка 1985-1991 года в СССР с точки зрения менеджмента: системный анализ. – Экономические науки (Россия). – 2014. – №4, с. 124-130 (Науково-метрична база «Коперникус» Россия).
Коваленко М.П., Гладченко Л.І. Підприємство як податковий агент сплати єдиного соціального внеску при використанні праці фізичних осіб. – Аграрний вісник Причорномор’я. – Серія: Економічні науки. – Вип. 75. – Одеса: ТОВ «ЛЕРАДРУК».– 2014. – С. 47-53. – 178 с. (Фах. вид. Україна)
И.Н.Коваленко, Н.П.Коваленко. Особенности подготовки специалистов в условиях перехода к рыночной экономике в Украине.  – Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток: матеріали 1У Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 лютого 2015 р. м. Одеса) / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса: вид. Букаєв В.В., 2015. – С. 161-163. – 272 с.
Коваленко М.П., Гладченко Л.І. Державний борг в системі макроекономічних показників. – Розвиток національних економік в контексті геоекономічних реалій та лібералізації зовнішньоекономічної реальності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22 травня 2015 р., м. Одеса) / за ред. Коваленко М.П.  //  Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса: Фенікс, 2015. – С. 36-42 – 132 с.
Коваленко М.П., Гладченко Л.І. Механізм соціального податку як мотивація до підвищення заробітної плати в Україні. – Перспективи ефективних управлінських рішень у бізнесі та проектах: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 жовтня 2015 р., м.Одеса) / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса: Фенікс, 2015. С. 34-37. – 144 с.
Kovalenko N.P., Gladchenko L.I. Problems of formation of net profit of an enterprise as a primary entity of economy. –  Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, Серія: Економіка і менеджмент, 2015, вип.8, с.3-6 (Фах. вид. Україна).
Коваленко М.П., Гладченко Л.І. Особливості вітчизняної методики формування обсягів експорту-імпорту. – Проблеми та перспективи розвитку національних економік: від мікро- до макрорівня: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 8 квітня 2016 р.)  / за ред. Коваленко М.П., Деркач Т.В., Кобилянської А.В. –  Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2016. – 292 с. – С. 84-87.
Гладченко Л.І., Коваленко М.П. Заходи щодо переформатування експортно-імпортного потенціалу України. – Перспективи ефективних управлінських рішень у бізнесі та проектах: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 вересня 2016 р., м.Одеса) / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса: Фенікс, 2016. С. 47-50. – 172 с.

Мартинюк Олена Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту
Має 24 роки науково-педагогічного стажу в провідних ВЗО Одеси.
Випускниця Одеського національного економічного університету за спеціальністю «Банківська справа».
Має різноплановий досвід викладацької та наукової роботи, в престижних ЗВО Одеси.
З 2012 року безперервно займалась науково-викладацькою діяльністю на кафедрі менеджменту Міжнародного гуманітарного університету.

Освітянська діяльність
Заступник завідувача кафедри, організатор та учасник багатьох заходів, проектів та програм. Рецензент наукових статей в економічному фаховому журналі «Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія:Економіка і менеджмент», куратор.
Гарант освітньої  програми  «Менеджмент» рівня бакалавр/магістр.
Дисципліни викладача:

 1. Економетрика та моделювання бізнес-процесів
 2. Фінанси підприємства
 3. Лабораторія фінансового аналізу
 4. Фінансовий менеджмент
 5. Фандрайзинг проектів
 6. Логістика
 7. Техніка адміністративної діяльності
 8. Автоматизація бізнес-процесів в індустрії гостинності
 9. Управління інноваціями
 10. Інвестиційний менеджмент

Науковий гурток: «Студія інжинірингу бізнесу», за результатами гуртка студенти доповідали на міжнародних науково-практичних конференціях та друкували свої дослідження в наукових журналах, в тому числі фахових.

Наукова діяльність
В 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування системи управління бізнес-процесами харчових підприємств»; спеціальності «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».
В 2018 році Захистила докторську дисертацію на тему: «Інноваційні технології в управлінській діяльності підприємств в умовах динамічного бізнес-середовища». Спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».
В 2015 р. отримала вчене звання доцент кафедри менеджменту.
Приймала активну участь в роботі наукових та науково-практичних конференціях. За часи роботи було видано: 2 монографії; 7 монографій у співавторстві 2 навчальних посібника у співавторстві.
100 статей з яких 10 статей в входять до наукометричної бази Scopus та WOS, та 44 входять до переліку фахових видань ДАК, наукометричних баз Copernicus та «Thomson Reuters». Індекс Google Scholar – 49 загальний, 4- h-індекс.
Наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection; (205-2019):
1. Мартынюк Е. А. Актуальные формы организации агробизнеса в современных условиях.Actual forms of agrarian business organizing under contemporary conditions // Актуальні проблеми економіки. 2015. №8 (170). – С. 188-193. (Scopus)
2.Martunyuk Olena.  Methodology for Diagnostics of the Company Management and Technological Maturity /О. Martunyuk // Іnternational economics  journal Montenegrin Journal of Economics, Vol. 13, № 4 (Dec., 2017). Рр. 127-138. (Scopus, WoS)
3. Martunyuk О., Vitvitskaya О., Lagodiienko V., Krupitsa I. Formation of an innovative concept of management on the basis of reconstruction of genetic algorithm of management technology // Periodicals of Engineering and Natural Sciences.  Special Session on “Mathematical Methods, Models and Information Technologies in Economics”. // Periodicals of Engineering and Natural Sciences. Vol 7, No 2 (2019). Рр. 487-499. DOI: http://dx.doi.org/10.21533/pen.v7i2  (Scopus)
4. Ilchenko S., Martynyuk О., Goncharenko O.
Assessment Of The Conformity Of The National Transport System With Sustainable Development Goals // Intellectual Economics- 13(1). 2019. (Scopus)
5. Martunyuk О., Goncharenko O., Vitvitskaya О. Modeling of enterprise development on the basis of approximation of methods of innovation dynamics. // Atlantis Press https://www.atlantis-press.com/proceedings/smtesm-19 (WoS)
Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (2015-2019);
за період з 2015-2019 рр. було надруковано 22 публікацій, вибірково:
1.Мартинюк О.А. Проблеми активізації інноваційної діяльності АПК.
// Науковий вісник МГУ. Серія: Економіка та менеджмент. – 2015. – № 8.- С 46-50.
2.Мартынюк Е.А.Формирование кластерной  модели устойчивого развития агрохолдинга в регионе / Е.А. Мартынюк//Глобальные и национальные проблемы экономики.–  2015. №6.  – Режим доступу:
http://global-national.in.ua  – C. 388-391.
3.Мартинюк О.А. Імплементація парадигми економіка здоров’я – економіка знань в стратегію розвитку медичних закладів.// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». - №13. – 2015. – С.106-110.
4.Мартинюк О.А. Формування імперативів сталого розвитку для структурних перетворень економіки. //Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2015. – Том 20. Випуск 6. – С. 44-48.
5. Мартинюк О.А. Впровадження бізнес-процесів для підвищення конкурентоспроможності медичних закладів. . [Електронний ресурс]  /О.А. Мартинюк // "Східна Європа: економіка, бізнес та управління". – 2016. - №2. – Режим доступу до журналу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/2-2016-ukr
6. Мартинюк О.А. Впровадження системи управління якістю в медичних закладах. /О.А. Мартинюк, //Причорноморські економічні студії. – 2016. - №6. – С.75-79.
7. Мартинюк О.А. Обґрунтування імперативів інноваційних технологій управління як фактору динамічного розвитку підприємства /О. А. Мартинюк // Причорноморські економічні студії. – 2017. – Вип 19. – С. 68-73.
8. Мартинюк О.А. Формування адаптивного підходу до забезпечення динамічного розвитку підприємства // Інтелект ХХІ. -№4. – 2017. – С. 45-51.
9. Мартинюк О.А. Визначення основних імперативів інноваційних технологій управління підприємством /О.А. Мартинюк // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2017. - №58 (Спецвипуск) Додаток. – С. 269-271.
10. Мартинюк О.А. Визначення ролі технологій управління підприємством в контексті теорії інноваційної динаміки. / О.А. Мартинюк / О.А. Мартинюк // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – Випуск 26. Частина 1. – 2017. – С. 101-106.
11. Мартинюк О.А. Комплексний підхід формування механізму динамічного розвитку підприємств харчової промисловості /О.А. Мартинюк // Причорноморські економічні студії. – 2018. – № 25. – С. 85-90.
12. Мартинюк О.А. Визначення загальносистемних детермінант динамічного розвитку харчової промисловості України /О.А. Мартинюк //Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – № 21 – – Режим доступу до журналу: http://global-national.in.ua.
13. Мартинюк О.А. Діагностика рівня управлінсько-технологічної зрілості підприємств харчової промисловості /О.А. Мартинюк //Агросвіт. – 2018. – № 3 – С. 25-31.

Видані підручники чи навчальні  посібники або монографії (2015-2019 рр.):
1. Мартинюк О.А. Создание самоорганизующейся модели устойчивого развития пространственно-локализованных конгломератов. // Інтеграція економічних, технічних та інформаційних  процесів: сучасний стан і перспективи розвитку: колективна монографія / за заг. ред.. Л.М. Савчук. – Дніпропетровськ: Герда, 2015. – 500 с. – С.23-34.
2. Мартинюк О.А. Механізм адаптації стратегічних форм управління розвитком агроорієнтованих підприємств в умовах структурних перетворень. Соціально-економічний та технічний розвиток підприємств:проблеми, рішення, оцінка ефективності: монографія/ за заг.ред. Л.М.Савчук. – Дніпропетровськ: Пороги, 2016. – 553 с. – С. 270-278.
3. Менеджмент та адміністративне управління:навчальний посібник /О.А. Мартинюк, Н.І. Серебряннікова. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 540 с.
Участь у міжнародних наукових проектах (2015-2019 рр.);
1.Мартынюк Е.А. Формирования системы показателей эффективности бизнес-процессов. Коллективная монография г. Монреаль, Канада 2015 года/Intuitional framework for the functioning of the economy in the context of transformation: Collection of scientific articles. – Publishing house “BREEZE”, Montreal, Canada, 2015. – 344 p. – P. – 58-64. (сертификат).
2.Мартинюк О.А.  Використання дисипативних систем для регулювання агропромислових систем. International Scientific-Practical Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. 348 pages. – Pp 123-126. (сертифікат).
3. On The Topic: «Balancing Economic And Legal Processes In Society And Business Environment In The Context Of Globalization» September 24 – October 1, 2016 Varna (Bulgaria) Сertificate №000026. cтажировка на тему: «Сбалансированые экономико-правовые процессы в обществе и бизнес-среде в условиях глобализации» 24 сентября – 1 октября 2016, Варна (Болгария) (60 часов-2 кредити).
4. Мартинюк О.А. Застосування теорії інноваційної динаміка для управління підприємством. Topical issues of contemporary science: Collection of scientific articles/ - C.E.I.M., Valencia, Venezuela, 2017. – 204 p. – Pp. 86-91.
5. Мартинюк О.А Сучасні концепти розвитку бізнес-менеджменту/ Education, Law, Business: Collection of scientific articles. - Cartero Publishing House, Madrid, Spain, 2019. - 200 p. Martynyuk Olena. Neoteric Concepts Of Business Management Development. Pp. 109-114
Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики 92015-2019 рр.);
1. Мартинюк О.А. Основні тенденції розвитку інформатизації в умовах глобалізації.  Наукова конференція «Розвиток національних економік в контексті геоекономічних реалій та лібералізації зовнішньоекономічної діяльності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (22 травня 2015 р. м. Одеса)/ за ред.. Коваленко М.П., Деркач Т.В. // Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса: Фенікс, 2015. – 132 с.  – С. 106-109.
2.Martunyuk О.Сreation of an information model of agricultural holding sustainable development // Journal of Applied Management and Investments (JAMI). – 2015. –Volume 4, №3/ - Pp.163-168.
3. Мартинюк О.А. Створення соціально-економічного механізму охорони здоров’я як соціального аспекту сталого розвитку держави. //Перспективи інвестиційних рішень в бізнесі та управлінні проектами: матер. міжнар.наук.-практич. конф. (15-16 жовтня 2015 р., м.Одеса)/Міжнародний гуманітрний університет. – Одеса: Фенікс, 2015. – 144 с. – С.41-45.
4. Мартинюк О.А. Регулювання агроорієнтованих підприємств за допомогою дисипативних структур. Проблеми та перспективи розвитку національних економік: від мікро- до макро- рівня: матеріали Міжнародної науково-практичної  конференції (м. Одеса, 8 квітня 2016 р.) / за ред. Коваленко М.П., Деркач Т.В. – Одеса: МГУ, 2016. – 292 с. – С. 180-185.
5. Мартинюк О.А. Сучасні технології управління підприємствами АПК. /О.А. Мартинюк // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали п’ятої між нар. наук.-практ. конф., 1-16 вересня 2016 р. – Одеса, Атлант, 2016. – 426 с. – С. – 292-294.
6. Мартинюк О.А. Структурна класифікація інноваційних технологій управління. /О.А. Мартинюк // Сучасна глобальна регіонал істика і суб’єкти економіки: напрями впливу: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 16 травня 2017 р.)/ за ред.. Коваленко М.П., Деркач Т.В. – Одеса: МГУ, 2017. – 148 с.
7. Мартинюк О. А. Формування механізму впровадження комплексу інноваційних технологій управління // Приморські регіони: проблеми траєкторії соціально-економічного розвитку: матеріали VМіжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 квітня 2018 р.) / за ред. Деркач Т.В. – Одеса: МГУ, 2018. – 160 с. – С.44-48.
8. Мартинюк О.А Сучасні концепти розвитку бізнес-менеджменту/ Education, Law, Business: Collection of scientific articles. - Cartero Publishing House, Madrid, Spain, 2019. - 200 p. Martynyuk Olena. Neoteric Concepts Of Business Management Development. Pp. 109-114.
9. Мартинюк О.А. Методологічний підхід визначення стану рівноваги підприємства в умовах динамічного бізнес-середовища. Contemporary issues of sustainable development.  Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019; ISBN 978 – 83 – 946765 – 7 – 5; pp. 452, illus., tabs., bibls. Pp 94-107


Підвищення професійного рівня
Приймала участь у семінарах Консорціуму із вдосконалення бізнес-освіти в Україні (CEUME), за наступними напрямками: “маркетинг”, “організація розвитку підприємств”, “фінансовий менеджмент”, “проектний аналіз” (1996-2000 рр.).
Приймала участь у семінарі за програмою Higher Education Support Program AFP “Навчання сучасної економіки та фінансам: нові методи та контексти” (2005 р.).
Пройшла стажування в економічному університеті м. Варна в 2016 р. On The Topic: «Balancing Economic And Legal Processes In Society And Business Environment In The Context Of Globalization» September 24 – October 1, 2016 Varna (Bulgaria) Сertificate №000026.
Interintelligent группа Inter Intelligent Slovenian company, науково-інноваційного центру компанії Sustainable development Ltd (Словенія, Любляна) 2018 р.. Role and types of modeling in research and innovation activities 5-29 march/ Slovenia (90 hours)
Приймала участь як  бізнес-тренер та учасник у різних публічних заходах і бізнес-проектах (2013-2016 рр.).
В період роботи над дисертацією працювала в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на посаді головного експерта в управлінні продажів малого бізнесу з 2011-2012 рр.
Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю.
Виступає  дійсним членом в Української Асоціації З Розвитку Менеджмент Та Бізнес Освіти, з травня 2018 р.


Особисті відзнаки та нагороди   
Відзначена Знаком “Відмінник освіти України” за плідну роботу з обдарованою студентською молоддю (1998 р.), почесними грамотами та відзнакою МГУ (2012-2016 рр.).
З 1994-2019 рр. Багаточисельними грамотами, сертифікатами та цінними подарунками за плідну роботу та наукові досягнення.

Наукові інтереси: банківництво, ІТ-технології в економіці, інноваційні технології та моделі в економіці та управлінні підприємствами, формування різних типів інтегрованих структур в економіці, моделювання діяльності економічних об’єктів, менеджмент та ділове управління в бізнес-структурах.

 

Лебедєва Наталія Андріївна - кандидат технічних наук, доцент.
Навчальні дисципліни: Міжнародний маркетинг; Маркетингові дослідження; Основи УЛР міжнародних компаній та корпорацій; Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності; Управління масовими заходами (Event-менеджмент); Інформаційна культура менеджера арт-поектів; Кросс-культурний менеджмент в галузі мистецтв.
Наукові інтереси знаходяться в області менеджменту розвитку мультимодальної транспортної мережі та удосконалення управління людськими ресурсами на основі проведення маркетингових досліджень.
Основні наукові роботи:
Методологические основы проектирования этапного развития облика и мощности мультимодальной транспортной сети: монографія. - УДК 656.078.1 ББК У37-72 М 545. – Вид-во: ДВГУПС, 227 с.: ISBN 978-5-262-00650-2. – 2012.
Лебедєва Н.А. Маркетинговые исследования роли инновационной личности в условиях модернизации экономического развития Украины. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. - Вип. 7. - Серія економіка і менеджмент. Одеса. – 2014. - С. 100-103.
Лебедєва Н.А. Совершенствование управления человеческими ресурсами на основе проведения маркетинговых исследований. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. - Вип. 9. - Серія економіка і менеджмент. Одеса. – 2014.
Лебедєва Н.А. Математическая постановка задачи и методика формирования исходного множества проектних альтернатив развития мультимодальной транспортной сети с учетом изменения структуры и мощности ее элементов. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. -    Вип. 5. - Серія економіка і менеджмент. Одеса.–2013 - С. 3-9.
Лебедєва Н.А. Проблемы проведения маркетинговых исследований
в сфере международных транспортных услуг Украины и пути их решения. Електронне наукове фахове видання. - Ефективна економіка.- ТОВ ДКС Центр. -     Вип. 10. – 2014.
Лебедєва Н.А. Совершенствование методики формирования области эффективных альтернатив развития мультимодальных транспортных узлов. Інвестиції: практика та досвід Чорноморського державного університету імені Петра Могили, ТОВ ДКС Центр - Вип. 21.– 2014. –   С. 42-45.
Лебедєва Н.А. Разработка основ методики формирования информационной базы для поддержки принятия решений при создании инвестиционного проекта развития мультимодальной транспортной сети. Агросвіт Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, ТОВ ДКС Центр. –    Вип. 21. – 2014. –  С. 35-39.
Гончарук Анатолій Григорович, доктор економічних наук, професор, працює в МГУ  з 2013 року. У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за темою: «Формування механізму управління ефективністю діяльності підприємства (на прикладі харчової промисловості). Опублікував більше 150 наукових і навчально-методичних праць, виданих в 18 країнах світу, з них: 8 монографій, 7 підручників і навчальних посібників, понад 100 наукових статей. Лауреат Гранта Президента України для молодих вчених. Головний редактор міжнародного науково-практичного журналу Journal of Applied Management and Investments (ISSN 2225-3467).

Він є дійсним членом:
- Міжнародної асоціації менеджменту ефективності (PMA)
- Міжнародної асоціації менеджменту харчового і агробізнесу (IFAMA);
- редколегії фахового і міжнародних наукових журналів з менеджменту, економіки і бізнесу
Здійснює керівництво аспірантами.

Гончарук Анатолій Григорович – доктор економічних наук, професор
Навчальні дисципліни: Фінансовий менеджмент; Бізнес-планування; Управління ефективністю бізнесу; Івент-менеджмент; Економічні аспекти проектного менеджменту
Наукові інтереси: вимір та управління ефективністю; бенчмаркінг ефективності у виноробстві, харчовій промисловості, енергетиці, медицині та освіті; управління ланцюгами створення цінності; оцінка та забезпечення інвестиційної привабливості

Основні наукові роботи:
Goncharuk, A.G. and  Lo Storto, C. (2017), “Challenges and policy implications of gas reform in Italy and Ukraine: evidence from a benchmarking analysis”, Energy Policy, Vol. 101, February, pp. 456–466.
Goncharuk, A.G. (2017), “Socioeconomic Criteria of Healthcare Efficiency: An International Comparison”, Journal of Applied Management and Investments, Vol. 6, No. 2, pp. 89-95.
Goncharuk, A.G. and Figurek, A. (2017), “Efficiency of Winemaking in Developing Countries: Evidence from the Ukraine and Bosnia and Herzegovina”, International Journal of Wine Business Research, Vol. 29, No. 1, pp. 98-118.
Goncharuk, A.G. and Figurek, A. (2017), “How Efficient Is Winemaking in Eastern Europe?”, New Medit, Vol. XVI, No. 2, pp. 64-72.
Goncharuk, A.G. and Lazareva, N.O. (2017), “International performance benchmarking in winemaking”, Benchmarking: An International Journal, Vol. 24, No. 1, pp. 24-33.
Goncharuk, A.G. (2016), “How to invest under the pressure of high natural gas prices”, International Journal of Technology, Policy and Management, Vol. 16, No. 2, pp. 95–104.
Goncharuk, A.G. and Figurek, A. (2016), Winemaking in Developing Countries: Challenges and Efficiency, Book chapter in D. Cunningham (Ed.), Food Industry: Assessment, Trends and Current Issues, Nova Science Publishers, New York, pp. 133-156.
Goncharuk, A.G. (2016), “Evaluating the Efficiency of Higher Education”, Journal of Applied Management and Investments, Vol. 5, No. 2, pp. 82-91.
Goncharuk, A.G. (2015), “Natural Gas Stakeholders during Price Growth: A Case of Ukraine”, International Journal of Energy Sector Management, Vol. 9, No. 1, pp. 94–104.
Goncharuk, A.G. and Getman, M. (2014), “Benchmarking to improve a strategy and marketing in pharmaceuticals”, Benchmarking: An International Journal, Vol. 21, No. 3, pp. 364-385.


Шинкаренко Лариса Василівна - кандидат педагогічних наук
Навчальн ідисципліни: "Вища математика"; "Математика для економістів"; "Теорія ймовірностей та математична статистика";"Лінійна алгебра та аналітична геометрія"; "Основи початкового курсу  дидактика математики";"Диференціальні рівняння"; "Теорія функцій комплексної змінної"
Науковіінтереси: педагогіка вищої школи; математичні методи аналізу економічної діяльності
Шинкаренко Л. В. Теорія ймовірностей та математична статистика:  конспект лекцій для студентів факультету правової політології та соціології; Національний ун-т «Одеська юридична академія»/ Л. В. Шинкаренко. – Одеса: ВМВ, 2013. – 116 с.
Шинкаренко Л. В. Методика діагностування математичної  компетентності студентів-соціологів. Science and Education a New  Dimension / Shynkarenko L.V. // Pedagogy and Psychology, II(14), Issue: 27, 2014, рр. 71-74.
Шинкаренко Л. В. Экспериментальная проверка эффективности формирования математической компетентности студентов-социологов//Международный научный альманах. Выпуск 2(20). – Таганрог – Херсон, 2014. С. 132 – 137.
Шинкаренко Л. В. Результати педагогічного дослідження з формування математичної компетентності майбутніх соціологів /Л. В. Шинкаренко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. –Миколаїв: Вид-во МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. – № 1 (48). – С. 333 – 336.
Шинкаренко Л. В. Використання математичних методів для оптимізації туристичного продукту/ Шинкаренко В. М., Шинкаренко Л. В.//Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент», № 20 (2016 р.),  с.104-108
Шинкаренко Л. В. Дослідження структури видатків на охорону здоров’я державного бюджету України за допомогою математичного моделювання / Д. В. Окара, В. Г. Чернишев, Л. В. Шинкаренко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – 2017. – Випуск 27 (2). – С. 143-146.
Шинкаренко Л. В. Оцінка ризиків у туризмі за допомогою математичних методів / В. Г. Чернишев, Л. В. Шинкаренко, В. М. Шинкаренко //Науковий вісник Ужгородського національного університету.  Серія: «Міжнародні економічні відносини  та світове господарство». – 2017. – Випуск 12. – С. 177-181
Шинкаренко Л. В. Аналіз впливу соціально-економічних чинників на якість освіти / Д. В. Окара, В. Г. Чернишев, Л. В. Шинкаренко //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «економічні науки». – 2017. – Випуск 24. – С. 163-166

Напрям, зв’язаний з комп’ютерними науками, був заснований в університеті в 2004 році. З 2014 року кафедру комп’ютерних наук та інноваційних технологій очолює кандидат технічних наук В.І. Гура.

В тому ж 2004 році були отримані ліцензії, організований та проведений перший набір студентів за трьома спеціальностями:  Комп’ютерні системи та мережі;  Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах – 18 студентів;  Обслуговування комп’ютерних систем.

В 2005 році, за ініціативою викладачів факультету, з метою координації навчальної та методичної роботи, був започаткований та почав свою діяльність факультетський науково-методичний семінар з проблем підготовки фахівців технічних спеціальностей в гуманітарному вузі. Семінар веде свою роботу у двох секціях – у секції навчально-методичної роботи та у секції наукової роботи. За необхідністю до роботи у семінарі запрошуються провідні науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів та провідні фахівці з комп’ютерних систем та з захисту інформації:

– Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова – з питань математики та математичного моделювання;

– Одеського національного політехнічного університету – з питань комп’ютеризації;

– Одеської національної академії зв’язку ім. О.С.Попова – з питань інформаційно-комунікаційних технологій.

Засідання семінару скликаються за необхідністю, але не рідше, ніж 1 раз на 3 місяці. Практично всі результати семінару доводяться до відома всіх співробітників та студентів факультету. Рішення семінару носять рекомендаційних характер, але, як показав час та досвід, всі вони впроваджені в навчальний процес з підготовки фахівців технічних спеціальностей.

За період існування факультету силами професорсько-викладацького та навчально-допоміжного персоналу створено та обладнано ряд кабінетів та лабораторій: кабінет програмування, лабораторії фізики, схемотехніки та комп’ютерної електроніки, структурованих кабельних систем, мікропроцесорів та мікроконтролерів. Для привиття  студентам практичних навиків з монтажу, обслуговування та експлуатації комп’ютерних систем та мереж, а також для проходження навчально-виробничих практик, на факультеті створена міжкафедральна навчально-практична майстерня. В лабораторіях та в майстерні встановлене сучасне обладнання, яке дає можливість вести підготовку фахівців з технічних спеціальностей на достатньо високому рівні. Планується обладнання кабінету математики та математичного моделювання, інформаційної безпеки, інформаційно-комунікаційних систем та мереж.

Кафедрами факультету ведеться велика навчально-методична робота. Зважаючи на відсутність державних стандартів на спеціальності за якими ведеться підготовка фахівців на факультеті, кафедрами розроблені, обговорені на міжкафедральному семінарі та затверджені в установленому порядку освітньо-кваліфікаційні програми, освітньо-кваліфікаційні характеристики та навчальні плани всіх спеціальностей. Відповідно до навчальних планів розроблене все методичне забезпечення навчальних дисциплін: 155 програм навчальних дисциплін, 6 програм навчальних та виробничих практик, 4 методичні керівництва по курсовому та дипломному проектуванню, 10 навчальних посібників з профілюючих дисциплін, більше 200 методичних керівництв до лабораторно-практичних робіт та для самостійної роботи студентів. Для виконання студентами лабораторних робіт з основ схемотехніки, комп’ютерної електроніки, телекомунікаційних систем та мереж, проектування трансляторів, організацій баз даних, моделювання,  структурованих кабельних систем, програмно-технічних засобів захисту інформації, з основ протидії технічним розвідкам розроблені пакети прикладних програм, які використовуються студентами в навчальному процесі. Всі лабораторії обладнані комп’ютерною технікою в кількості, яка забезпечує якісну підготовку фахівців.

 

На факультеті функціонують 5 комп’ютерних лабораторій – загальної інформатики та основ програмування, а також кабінет математики та лабораторія фізики, які оснащені сучасним інтерактивним навчальним обладнанням, включаючи комп’ютерну техніку та інтерактивні дошки.

 

Для перевірки знань студентів кафедрами факультету розпочата розробка комплексу програмних засобів електронного контролю. В навчальний процес вже розпочато впровадження перших елементів комплексу.

 

Стосовно наукової роботи, слід відзначити, що за період його існування співробітниками була захищена 3 кандидатські роботи, 2 працівника навчаються в аспірантурі за заочною формою та готуються до захисту ще 2 роботи.

Кафедрами факультету ведуться роботи щодо виконання ініціативної науково-практичної роботи з питань практичної підготовки фахівців технічних спеціальностей. За її результатами в наукових виданнях за переліком ВАК професорсько-викладацьким складом опубліковано близько 50 наукових робіт. Крім того, в інших виданнях опубліковано ще близько 200 робіт та тез доповідей на науково-технічних конференціях, симпозіумах та семінарах.

 

В травні 2007 року факультетом комп’ютерних наук та інноваційних технологій був організований та проведений регіональний семінар з питань інформаційної безпеки. До участі в проведені семінару були залучені ряд організацій та підприємств м. Одеси, профілем діяльності яких є забезпечення інформаційної безпеки. Загальна кількість учасників склала більше 100 чоловік.

 

В листопаді 2007 року факультетом комп’ютерних наук та інноваційних технологій був організований та проведений регіональний семінар з питань мобільних інформаційних технологій, комп’ютеризації та забезпечення захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах. До участі в семінарі, крім студентів та науково-педагогічних працівників, були залучені:

– підприємство «Нео-Лоджик» – лідер з розробки та постачання інформаційно-комунікаційного обладнання в Одеському регіоні;      – компанія «Білайн» – один з лідерів мобільного зв’язку в світі.

В семінарі прийняли участь більше 100 учасників та було заслухано 20 доповідей.

 

З метою впровадження в навчальний процес новітніх наукових досягнень, організації та структуризації науково-дослідної та виробничо-практичної діяльності професорсько-викладацького складу та студентів, факультетом від імені університету підписані договори про творчу співпрацю з ТОВ «Белста», Навчально-виробничим центром «Академія ювелірної майстерності», ТОВ «Мелик», Головним управлінням економічного розвитку та Європейської співпраці Одеської обласної державної адміністрації, ТРК «Академія», редакцією газети «Одесский вестник», ТОВ «Александр-Н», Центром інформаційних технологій і технічного забезпечення ВАТ «Укртелеком», ВАТ «Сільгоспхімія» Ширяєвського району, Інститутом післядипломної освіти керівників і фахівців водного транспорту України, МППС «Аспект-Плюс», ДП «Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення», ЗАТ «Діелектричні кабельні системи України», ТОВ «Агентство информационной безопасности „Юго-Запад”», ТОВ «Профіт», ПП «Арніка», ВКФ «Датарт-Одесса» та Управлінням науки і освіти Одеської обласної державної адміністрації.

Також кафедра готує спеціалістів до праці у кіберполіції та працює з підприємством «Сума Технологій», та «Теплоенерго 5»

З 2010 року кафедру очолює д.т.н., проф. Зайцев Д.А.

З 201 року кафедру очолює к.т.н., доц. Гура В.І.

Кафедра комп’ютерної інженерії та інноваційних технологій налічує 9 науково-педагогічних працівників, з них 6 працюють на постійній основі, 3 – за сумісництвом. 5 штатних працівників мають науковий ступінь, в тому числі 4 доктори наук. Всі вони пройшли стажування з дисциплін, що викладають.

Наразі кафедра є випускаючою за такими спеціальностями:

 

Прізвище, ім’я та по-батькові

Посада

Науковий ступінь

1.

Гура Володимир Ігорович

 Доцент

кандидат технічних наук

2.

Зайцев Дмитро Анатолійович

 Професор

доктор технічних наук

3.

Головань В'ячеслав Ігорович

 Професор

кандидат технічних наук

4.

Сергієнко Андрій Володимирович

 Доцент

кандидат технічних наук

5.

Захаров Олександр

 Викладач

-

 

Завідувач кафедри – Гура Володимир Ігорович

 

Гура Володимир Ігорович – кандидат технічних наук, понад 20 років займається проблемами підвищення якості систем телекомунікацій, розробкою і розвитком корпоративних мережевих рішень, обслуговуванням комп'ютерних систем і мереж, побудовою бездротових каналів зв'язку, проектуванням структурованих кабельних систем, розробкою програмного забезпечення, проектуванням, настроюванням і адмініструванням локальних і корпоративних комп'ютерних мереж, відновленням даних з різних носіїв, захисту інформації, програмуванням мікроконтролерів, розробкою вузлів і блоків радіоелектронної апаратури.

У 2013 році в складі факультету економіки і менеджменту була заснована кафедра бізнес-адміністрування і корпоративної безпеки на чолі з доктором економічних наук, професором Гончаруком Анатолієм Григоровичем.
Як випускаюча кафедра факультету, відповідальна за підготовку магістрів та докторів філософії, кафедра бізнес-адміністрування і корпоративної безпеки проводить навчальну, виховну та наукову роботу зі студентами та аспірантами. Спеціалізація кафедри: менеджмент, бізнес-адміністрування, управління проектами, антикризове управління, корпоративна безпека, фінансовий менеджмент, економіка і управління підприємствами.
Сьогодні професорсько-викладацький склад кафедри - це чотири доктори економічних наук, професори: А. Г. Гончарук; кандидат педагогічних наук Л. В. Шинкаренко; кандидати економічних наук Н. О. Лазарєва, Л.І. Райчева та Г.М. Оберемок.
Завідувач кафедри, д. е. н., професор А. Г. Гончарук є лауреатом грантів Президента України, німецького академічного агентства DAAD, а також дійсним членом і експертом ряду міжнародних асоціацій: Асоціації управління ефективністю (PMA, Кембридж, Великобританія), Міжнародної асоціації менеджменту харчового і аграрного бізнесу (IFAMA , Міннеаполіс, США), Всесвітньої асоціації сталого розвитку (WASD, Лондон, Великобританія) і Міжнародної асоціації аграрних економістів (IAAE, Мілуокі, США). Серед членів кафедри є також колишні і діючі керівники підприємств, аудитори та експерти.
Кафедра веде різноманітну організаційну роботу. Щорічно вона проводить міжнародні науково-практичні конференції «Перспективи ефективних управлінських рішень в бізнесі і проектах», в яких беруть участь сотні авторитетних і молодих вчених з усього світу. На кафедрі видається міжнародний науково-практичний журнал «Journal of Applied Management and Investments», який проіндексований багатьма міжнародними наукометричними базами, має зростаючі імпакт-фактори і входить в ТОП-200 найбільш цитованих економічних видань світу.
Кафедра веде активну наукову і навчально-методичну роботу. Всі викладачі кафедри регулярно підвищують рівень професійної майстерності: проходять стажування в провідних вітчизняних і зарубіжних університетах, беруть участь у проведенні наукових і методичних семінарів, міжнародних конференцій. Результати їх наукової та навчально-методичної роботи відображені в численних публікаціях, тезах, методичних посібниках та підручниках. За свою нетривалу історію членами кафедри опубліковано понад 10 монографій, сотні наукових робіт і статей в авторитетних вітчизняних і зарубіжних виданнях, проводяться дослідження в рамках міжнародних проектів.
У 2014 р на кафедрі відкрита і діє унікальна магістерська програма подвійного диплому International MBA спільно з Римським університетом ім. Г. Марконі, що дозволяє студентам після закінчення навчання отримувати два дипломи - українського зразка і європейського, визнаного в країнах ЄС і США. На кафедрі також функціонує аспірантура за трьома управлінськими спеціальностями, в якій навчаються і поводять наукові дослідження майбутні доктори філософії з України та далекого зарубіжжя.
Кафедра бізнес-адміністрування та корпоративної безпеки налічує 6 науково-педагогічних працівників, з них 6 працюють на постійній основі, всі штатні працівники мають науковий ступінь, в тому числі 2 доктори наук. Всі вони пройшли стажування з дисциплін, що викладають.
 
Наразі кафедра є випускаючою за такими спеціальностями:

ОКР «магістр»
ОКР «доктор філософії»
073 «Менеджмент»
073 «Менеджмент»
Завідувач кафедри - Гончарук Анатолій Григорович
Гончарук Анатолій Григорович, доктор економічних наук, професор, працює на посаді з 2013 року (постійно). У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за темою: «Формування механізму управління ефективністю діяльності підприємства (на прикладі харчової промисловості). Опублікував більше 150 наукових і навчально-методичних праць, виданих в 18 країнах світу, з них: 8 монографій, 7 підручників і навчальних посібників, понад 100 наукових статей. Лауреат Гранта Президента України для молодих вчених. Головний редактор міжнародного науково-практичного журналу Journal of Applied Management and Investments (ISSN 2225-3467).

Він є дійсним членом:
-Міжнародної асоціації менеджменту ефективності (PMA)
-Міжнародної асоціації менеджменту харчового і агробізнесу (IFAMA);
- редколегії фахового і міжнародних наукових журналів з менеджменту, економіки і бізнесу
Здійснює керівництво аспірантами.
 

Науково-педагогічні працівники кафедри

Прізвище, ім’я та по-батькові

Посада

Науковий ступінь

1.

Гончарук Анатолій Григорович

Зав. кафедри, професор

Доктор економічних наук

2.

Шинкаренко Лариса Василівна

Доцент

Кандидат педагогічних наук

3.

Лазарева Наталя Олегівна

Асистент

Кандидат економічних наук

4.

Райчева Лариса Іванівна

Старший викладач

Кандидат економічних наук

5.

Оберемок Ганна Миколаївна

Доцент

Кандидат економічних наук

Гончарук Анатолій Григорович – доктор економічних наук, професор
Навчальні дисципліни: Фінансовий менеджмент; Бізнес-планування; Управління ефективністю бізнесу; Івент-менеджмент; Економічні аспекти проектного менеджменту
Наукові інтереси: вимір та управління ефективністю; бенчмаркінг ефективності у виноробстві, харчовій промисловості, енергетиці, медицині та освіті; управління ланцюгами створення цінності; оцінка та забезпечення інвестиційної привабливості

Основні наукові роботи:
Goncharuk, A.G. and  Lo Storto, C. (2017), “Challenges and policy implications of gas reform in Italy and Ukraine: evidence from a benchmarking analysis”, Energy Policy, Vol. 101, February, pp. 456–466.
Goncharuk, A.G. (2017), “Socioeconomic Criteria of Healthcare Efficiency: An International Comparison”, Journal of Applied Management and Investments, Vol. 6, No. 2, pp. 89-95.
Goncharuk, A.G. and Figurek, A. (2017), “Efficiency of Winemaking in Developing Countries: Evidence from the Ukraine and Bosnia and Herzegovina”, International Journal of Wine Business Research, Vol. 29, No. 1, pp. 98-118.
Goncharuk, A.G. and Figurek, A. (2017), “How Efficient Is Winemaking in Eastern Europe?”, New Medit, Vol. XVI, No. 2, pp. 64-72.
Goncharuk, A.G. and Lazareva, N.O. (2017), “International performance benchmarking in winemaking”, Benchmarking: An International Journal, Vol. 24, No. 1, pp. 24-33.
Goncharuk, A.G. (2016), “How to invest under the pressure of high natural gas prices”, International Journal of Technology, Policy and Management, Vol. 16, No. 2, pp. 95–104.
Goncharuk, A.G. and Figurek, A. (2016), Winemaking in Developing Countries: Challenges and Efficiency, Book chapter in D. Cunningham (Ed.), Food Industry: Assessment, Trends and Current Issues, Nova Science Publishers, New York, pp. 133-156.
Goncharuk, A.G. (2016), “Evaluating the Efficiency of Higher Education”, Journal of Applied Management and Investments, Vol. 5, No. 2, pp. 82-91.
Goncharuk, A.G. (2015), “Natural Gas Stakeholders during Price Growth: A Case of Ukraine”, International Journal of Energy Sector Management, Vol. 9, No. 1, pp. 94–104.
Goncharuk, A.G. and Getman, M. (2014), “Benchmarking to improve a strategy and marketing in pharmaceuticals”, Benchmarking: An International Journal, Vol. 21, No. 3, pp. 364-385.

Шинкаренко Лариса Василівна - кандидат педагогічних наук
Навчальні дисципліни: "Вища математика"; "Математика для економістів"; "Теорія ймовірностей та математична статистика";"Лінійна алгебра та аналітична геометрія"; "Основи початкового курсу  дидактика математики";"Диференціальні рівняння"; "Теорія функцій комплексної змінної"
Наукові інтереси: педагогіка вищої школи; математичні методи аналізу економічної діяльності
Шинкаренко Л. В. Теорія ймовірностей та математична статистика:  конспект лекцій для студентів факультету правової політології та соціології; Національний ун-т «Одеська юридична академія»/ Л. В. Шинкаренко. – Одеса: ВМВ, 2013. – 116 с.
Шинкаренко Л. В. Методика діагностування математичної  компетентності студентів-соціологів. Science and Education a New  Dimension / Shynkarenko L.V. // Pedagogy and Psychology, II(14), Issue: 27, 2014, рр. 71-74.
Шинкаренко Л. В. Экспериментальная проверка эффективности формирования математической компетентности студентов-социологов//Международный научный альманах. Выпуск 2(20). – Таганрог – Херсон, 2014. С. 132 – 137.
Шинкаренко Л. В. Результати педагогічного дослідження з формування математичної компетентності майбутніх соціологів /Л. В. Шинкаренко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. –Миколаїв: Вид-во МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. – № 1 (48). – С. 333 – 336.
Шинкаренко Л. В. Використання математичних методів для оптимізації туристичного продукту/ Шинкаренко В. М., Шинкаренко Л. В.//Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент», № 20 (2016 р.),  с.104-108
Шинкаренко Л. В. Дослідження структури видатків на охорону здоров’я державного бюджету України за допомогою математичного моделювання / Д. В. Окара, В. Г. Чернишев, Л. В. Шинкаренко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – 2017. – Випуск 27 (2). – С. 143-146.
Шинкаренко Л. В. Оцінка ризиків у туризмі за допомогою математичних методів / В. Г. Чернишев, Л. В. Шинкаренко, В. М. Шинкаренко //Науковий вісник Ужгородського національного університету.  Серія: «Міжнародні економічні відносини  та світове господарство». – 2017. – Випуск 12. – С. 177-181
Шинкаренко Л. В. Аналіз впливу соціально-економічних чинників на якість освіти / Д. В. Окара, В. Г. Чернишев, Л. В. Шинкаренко //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «економічні науки». – 2017. – Випуск 24. – С. 163-166

Райчева Лариса Іванівна – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри бізнес-адміністрування і корпоративної безпеки.
Навчальні дисципліни: Економічна теорія; Теорія міжнародних відносин; Університетська освіта.
Статті в наукових фахових виданнях:
Іовчева Л.І. Методичний підхід до визначення рівня виробничо-економічної кризи у машинобудуванні України \ Л.І. Іовчева \\ Держава та регіони: наук. – виробн.. журн. Класичного приватного університету. – Запоріжжя: КПУ, 2016. – № 1 (88). – С. 14-17. – (Сер. «Економіка та підприємство») (0,40 ум. – друк. арк.).
Іовчева Л. І. Моніторинг впливу зовнішнього середовища на інвестиційну діяльність підприємства / Л. І. Іовчева// Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: зб. наук. праць. – 2014. – № 4 (16 Е). – С. 199-204. (0,46 друк. арк.)
Райчева Л.І. Організаційні засади впровадження механізму розвитку машинобудівної галузі в умовах виробничо-економічної кризи \ Л.І. Райчева \\ Вісник Східноукраїнського університету імені Володимира Даля: наук.  журн. – Сєвєродонецьк: СНУ ім.. В. Даля, 2016. - №3 (227). – С. 65 -69 (0,59 ум. – друк. арк.).
Іовчева Л.І. Теоретичні аспекти виникнення та розвитку кризи в процесі функціонування підприємства \ Л.І. Іовчева \\ Науковий Вісник ДДМА: зб. наук. праць. – 2014. - № 4(15 Е). – С.199 -204 (0,46 друк. арк.).
Статті які входять до міжнародних наукометричних баз даних:
Райчева Л.І. Формалізація елементів механізму розвитку машинобудівної галузі в умовах виробничо-економічної кризи \Л.І. Райчева \\Бізнес-Інформ.-Харків: ІНЖЕК, 2016.- №10. – С.160 – 165 (0,75 ум.друк.арк.).
Іовчева Л.І. Розвиток машинобудівних підприємств в умовах виробничо-економічної кризи: екзогенні фактори впливу \Л.І. Іовчева\\ Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського: наук. журн. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Вип. 5 (94). – С. 155 – 161 (0,48 ум.друк.арк.).