Міжнародний гуманітарний університет

Україна, м. Одеса, вул. Фонтанська Дорога, 33

 

Ми працюємо на сучасне і майбутнє України. Наш девіз - "Pro bono publico".
Колектив Міжнародного гуманітарного університету бачить своє призначення в утвердженні ідеалів і цінностей громадянського суспільства, в відкритості, діалогізм і співробітництво через гуманітаризацію світогляду і мислення фахівців всіх галузей знань, демократизації освіти, його доступності кожній людині на основі свободи особистості. Ми прагнемо безперервно удосконалювати свою діяльність, перебуваємо в постійному креативному пошуку, створюємо сміливі перспективні плани.
Шлях до цього - розширення і вдосконалення науково-дослідної роботи, впровадження освітніх інновацій, інформатизації та активізації навчально-виховного процесу, залучення провідних вчених і фахівців-практиків, забезпечення динамічного зростання професійного рівня персоналу.
"Альфа і Омега" досягнення нашої мети - формування духу патріотизму у всіх працівників, підтримання такого клімату в колективі, який забезпечував би образ університету як "Alma Mater" в свідомості кожного студента.

Наше кредо: готувати фахівців - лідерів у всіх областях.
Ми прагнемо:
- розкривати і розвивати творчий потенціал наших студентів - для формування здатності вирішувати складні професійні проблеми в мінливому висококонкурентному світі ХХІ століття, для досягнення особистого успіху і забезпечення фінансової незалежності;
- створювати інтерактивну академічне середовище з демократичними і рівноправними відносинами між викладачами і студентами - зі взаємною довірою, доброзичливістю і підтримкою;
- залучати студентів до науково-дослідницької діяльності - з першого курсу;
- освоювати і вдосконалити активне володіння декількома іноземними мовами - з навчанням за кордоном;
- виховувати у студентів високу правову культуру, повагу до закону, захист прав людини - на основі студентського самоврядування та активної участі в житті колективу університету, міста, країни;
- готувати наших студентів до реальних професійним діям, пізнання основ менеджменту та мистецтва комунікації між людьми - на основі професійної компетентності, повазі до суспільних потреб та суспільної відповідальності;
- формувати вільне володіння і ефективне використання в професійній сфері комп'ютерної техніки та інформаційних технологій - на передовому світовому рівні.

Первинна профспілкова організація працівників


Первинна профспілкова організація працівників Міжнародного гуманітарного університету - добровільна організація, яка об'єднує нас не лише за родом професійної діяльності та спільними інтересами, а передусім за великим прагненням захищати права свободи, допомагати один одному,  творити добрі справи для своїх працівників.
Профспілка діє відповідно до Конституції України, Статуту Профспілки працівників освіти і науки України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Закону України «Про об’єднання громадян», Кодексу законів про працю України, законодавства про освіту та прийнятих відповідно до них інших нормативно-правових актів, міжнародних договорів, угод, конвенцій, згода на обов’язковість виконання яких надана Верховною Радою України та на основі цього Статуту.
Член Профспілки має право:

 • на захист Профспілкою його соціально-трудових прав та інтересів;
 • на використання пільг, передбачених для працівників Університету колективним договором та угодами;
 • на  здорові та безпечні умови праці;
 • на участь у діяльності Профспілки (наукові, громадські, культурно-масові заходи);
 • на безкоштовні консультації та юридичну допомогу з питань  щодо діяльності Профспілки;
 • на участь у розробці, обговоренні та прийнятті рішень;
 • на отримання інформації про діяльність Профспілки;
 • на отримання матеріальної допомоги з коштів Профспілки.

Член Профспілки має право обирати делегатів і бути обраним делегатом на профспілкові конференції та з’їзди, у виборні профспілкові органи. За активну участь у профспілковій діяльності члени Профспілки можуть бути нагороджені встановленими у Профспілці нагородами, а також бути представленими до нагородження державними та галузевими нагородами, почесними званнями.
Член Профспілки зобов’язаний:

 • виконувати Статут Профспілки, приймати активну участь у діяльності Профспілки;
 • регулярно сплачувати членські внески;
 • перебувати на обліку в первинній організації Профспілки за основним місцем роботи;
 • виконувати обов’язки, передбачені колективним договором;
 • виконувати рішення, прийняті профспілковими органами;
 • сприяти зростанню авторитету Профспілки;
 • уникати й не допускати дій, що приносять збитки Профспілці.

За порушення вимог Статуту, у тому числі й за несплату членських внесків без поважних причин протягом трьох місяців, член Профспілки може бути виключений з Профспілки.
 

Склад профкому співробітників
Міжнародного гуманітарного університету:

 

Голова профкому -  Шарапановська Юлія Вікторівна


Заступник голови профкому -  Райчева Лариса Іванівна


Секретар профкому - Тицька Яна ОлександрівнаГолова комісії з питань охорони праці  - Пахліванзаде Аліреза


Голова соціально-правової комісії - Саєнко Лілія Володимирівна


Голова культурно-просвітницької комісії -  Зеркіна Оксана Олександрівна


Голова профбюро Одеського медичного інституту – Вісловух Анна Василівна


Голова профбюро факультету Мистецтва та дизайну – Марченко Яна Валеріївна

Наші координати:
Адреса: 65009, м.Одеса, вул. Фонтанська  дор., 33, каб.602
Електронна адреса: profkom_mgu@mail.ru
Телефон: 093 201 73 11 
МИ ЗАВЖДИ ВАМ РАДІ!

 Сергій Васильович Ківалов – Президент Міжнародного гуманітарного університету,
академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

 

Тетяна Сергіївна Ківалова  - Перший віце-президент Міжнародного гуманітарного університету,
доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

 

Громовенко Костянтин Вікторович - ректор, кандидат юридичних наук, доцент
тел. 715-38-28
mgu_rectorat@ukr.net 

 

Гончарук Анатолій Григорович - проректор з науково-педагогічної роботи
доктор економічних наук, професор
лауреат грантів Президента України, Єврокомісії та Уряду Німеччини, експерт НАЗЯВО

тел.: 715-36-28

vice-rector@mgu.edu.ua
каб. 107

 

Костянтин Дмитрович Ігнатенко – проректор з адміністративно-господарської роботи

тел. 719-88-39

k.d.ignatenko@gmail.com

 

Аліреза Пахлеванзаде
Директор Навчально-наукового центру міжнародних освітніх програм
Міжнародного гуманітарного університету, доктор медичних наук, професор

Тел.: +38(067)3995482
Ел. пошта: alireza2@ukr.net

 

Полясний Вячеслав Олексійович
Проректор з науково-медичної роботи, доктор медичних наук

Ел. пошта: polyasnyy965@gmail.com

 

Райчева Лариса Іванівна
Начальник навчального віділу, завідувач підготовчим відділенням

тел. (048) 719-78-38
Ел. пошта: larisa_1991@ukr.net

 

Семенчук Юлія Олегівна
Начальник відділу кадрів

тел. (048) 710-02-57
Ел. пошта: vk.mgu@gmail.com

 

Горбаньова Вікторія Олександрівна
Завідувач канцелярії

тел. (048) 715-38-28
Ел. пошта: mgu_rektorat@ukr.net